Меню Затваряне

В Бургас се предвижда филиал на СУ, в който ще се изучава специалност „Религия и теология“

На 25 октомври в доклад от служебния министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов до Министерски съвет беше предложено откриването на филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в Бургас, съобщава бургаската регионална медия На морето. бг. Преди няколко години кметът Димитър Николов и ръководството на най-старото висше учебно заведение у нас подписаха споразумение за сътрудничество. Днес осъществяването на общото им желание в Бургас да отвори врати първият изобщо филиал на СУ, изглежда по-близко и реално.

Едно от професионалните направления, които ще се изучават в този филиал на СУ е 2.4. „Религия и теология“, което има валидна програмна акредитация, съгласно разпоредбата на параграф 61 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование (изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2022 г.). Подготовката, съгласно проекта за откриване на звеното, ще се осъществява по две специалности от професионалното направление „Религия и теология“: „Църковен мениджмънт“ и „Християнско поклонничество“ за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ в задочна форма.

Предвидено е учебният процес да се обезпечава от 20 преподаватели на основен трудов договор в университета, като съгласно проекта ще бъдат назначени и още десет преподаватели. Впоследствие, в зависимост от потребностите, ще бъдат обявени конкурси за повече преподаватели. Филиалът ща се управлява от директор и заместник-директор. За нуждите на филиала община Бургас предоставя кабинети и зали в новопостроена сграда на конгресния център в града. Допълнително за целите на обучението в професионалното направление „Религия и теология“ е осигурена социално-битова среда в Енорийските културно-просветни центрове при храмовете „Св. Иван Рилски“ и „Св. Атанасий“.

Определеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на филиала е в рамките на утвърдения капацитет на професионалните направления на висшето училище: общо 40 студенти по специалностите от направлението „Музикално и танцово изкуство“ в редовна и задочна форма на обучение и 50 студенти по специалностите в направлението „Религия и теология“ в задочна форма. За предложения проект на акт не са необходими допълнителни средства и не се предвиждат допълнителни разходи, се информира в доклада.

В мотивите за предложението пише, че то е израз на сериозната обществена потребност на Бургас и региона, като целта е да се отговори на необходимостта от кадри за туристическия и културен бизнес, в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия туризъм. Подготовката на кадри с висше образование по специалности от професионалните направления на филиала ще осигури редица предимства на града и региона. Бургас е един от най-динамично развиващите се български градове с добро качество на живот и през последните години статистически заема едно от първите места в страната по прираст на младите хора. Тъй като филиал на най-значимия ни университет ще допринесе за културното развитие на целия регион, общинското ръководство и кметството на Бургас застават зад идеята за създаването му и осигуряват съответната материално-техническа база в необходимия капацитет за нуждите на обучението.

„Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование и чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на постановление за откриване на филиал в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в град Бургас“, пише служебният министър на образованието и науката.

Бургазлии са в радостно очакване да чуят окончателното решение, което трябва да вземе при следващо свое заседание Министерският съвет на Република България. 

Posted in Новини, Новини от страната

Вижте още: