Меню Затваряне

В Община Пловдив внасят питане за незаконен строеж на параклис в Стария град

Общинският съветник Веселина Александрова от Демократична България, е внесла питане до кмета на Пловдив Здравко Димитров относно законността на новото строителство на параклиса “Св. Архангели” в Стария град (на Джамбаз тепе) и две допълнителни сгради към бившето Гръцко училище.

През септември миналата година, пловдивски журналисти повдигнаха въпроса, тъй като излезе информация, че липсва строително разрешение, а две седмици след полагането на основния камък строежът е започнал да нараства много бързо. Освен това точно преди първата копка Административния съд в Пловдив е обявил заповедта на кмета за предварителното изпълнение на ПУП-а на имота за нищожно, тъй като няма одобрение на Общинския съвет. Кметът на Пловдив Здравко Димитров тогава е съобщил, че това съдебно решение е обжалвано в по-горна инстанция – пред Висшия Административен Съд. Той обаче не е излязъл с решение по казуса и строителството на практика е започнало, а и досега се извършва без съдебно решение и без да бъде санкционирано от контролните органи.

Ето цялото питане на Веселина Александрова, с така приложената към него мотивировка, която публикува пловдивският сайт “Под тепето”:

“В Старинна градска част, на ъгъла на ул. „Княз Церетелев” и ул. „Хемус”, от септември миналата година се извършват строителни дейности. Публично бе обявено, че се възстановява Гръцкото училище и се строи параклис, заедно с две обслужващи сгради. Строежът започна с шествие, в което вие лично носихте първия камък, който да бъде положен в основите на строежа. Още тогава сред обществото възникнаха въпроси доколко строежът е законен, особено предвид специфичните правила и нормативи за Старинна градска част. Към настоящия момент е факт, че строителните дейности започнаха, не спират и понастоящем параклисът е почти завършен. На обекта липсва информационна табела, от която да е видно кой е възложителят на строителството, кой е изпълнителят, кой упражнява строителния надзор, кой е номерът на разрешението за строеж и какво ще се реализира след завършване на строителството. При това положение основателно възникват въпроси дали това строителство е съобразно изискванията на закона или е в противоречие с него.

Предвид обществения интерес за спазване изискванията на закона и прилагането му еднакво за всеки, очакваме отговори на следните въпроси:

Влязла ли е в сила Ваша Заповед № 20ОА-1543 от 12.08.2020г., с която се одобрява проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на част от кв.67 по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив, като от УПИ IX-888 и ПИ с ИД 56784.519.765 се образува нов УПИ IX-519.1216 – жилищно строителство и параклис?

В случай че Заповедта по предходната точка е влязла в сила, има ли одобрени строителни книжа, въз основа на които да се издаде Разрешение за строеж в новообразувания имот и издадено ли е Разрешение за строеж?

Ако отговорът на този въпрос е положителен, да се посочат номер и дата на издаването на Разрешението за строеж, както и лицата, изпълняващи строежа и упражняващи строителен надзор.

В случай че Заповедта по първа точка не е влязла в сила и/или няма одобрени строителни книжа за имота и/или няма издадено разрешение за строеж в имота, то очакваме отговор на следните:

Кое е лицето, което упражнява контрол над извършването на незаконно строителство и има правомощията и задълженията да спира незаконни строежи и да санкционира нарушителите?

Упражняван ли е контрол от посоченото/ите в предхоната подточка лице/а върху строителството в обекта и документацията по строителството?

Констатирани ли са нарушения на закона и/или подзаконови нормативни актове при започване и изпълнение на строителството?

Наложени ли са санкции, издадени ли са актове за установяване на нарушения, издадени ли са предписания – опишете ги.

Спирано ли е строителството и на какво основание?

Извършено ли е археологическо проучване преди започване на строителството?

Posted in Епархийски новини, Новини

Вижте още: