Меню Затваряне

Двама нови професори в Православния богословски факултет на ВТУ

В края на октомври двама преподаватели от Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“ получиха професорски звания. Това са проф. д-р Магдалена Легкоступ в научна специалност Религиозно образование и проф. прот. д-р Любомир Малев – в научна специалност История на БПЦ.

Заседанията на научните журита и за двете процедура се състояха на 18 октомври.

В конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ Магдалена Легкоступ участва с две монографии – „Методически аспекти на обучението по Религия“ и „Религиозно образование. Съвременен педагогически дискурс на европейската училищна практика“, една студия, две статии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация; три статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране; четири учебника по Религия от 1. до 4. клас. Тя е представила още 30 публикации, които са приложени само за информация и допълват общото впечатление за научния профил и професионалната ѝ компетентност.

Научното творчество на проф. д-р М. Легкоступ е посветено на религиозното обучение не само в българското училище, но и в страните от Европейския съюз. Разработването на темата е съпътствано от редица изследвания, но и от утвърждаване на личен авторов опит като учител по Религия в началните класове и преподавател по методика на обучението по Религия в богословските факултети на СУ „Св. Климент Охридски“ и ВТУ.

През 1998 г. доц. д-р М. Легкоступ завършва Теология в Православния богословски факултет на ВТУ. През 1990 г. в същия университет завършва магистърска степен по Начална училищна педагогика. Образователната и научна степен „доктор“ защитава през 2010 г. с дисертация на тема: „Св. Кирил Йерусалимски като катехет“. От 2000 г. професионалният ѝ път е свързан основно с преподавателска дейност – като учител по Религия и преподавател по Религиозна педагогика в ПБФ на ВТУ (последователно като асистент, ст. асистент, главен асистент до 2013 г. и от 2013 г. – като доцент). Хоноруван преподавател е в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2019 г. е зам.-декан по учебната дейност и акредитацията в ПБФ на ВТУ „Св. Кирил и Методий“.

Проф. прот. д-р Людмил Малев фокусира академчините си изследвания в Историята на Българската православна църква през 20 в. Той работи по проблеми на Българската екзархия и отмяната на схизмата, както и съдбата на Църквата след 1944 г.

За участие в конкурса той представя седем научни труда, от които една монография, едно учебно пособие и пет статии. Публикациите са осъществени между 2013 и 2022 г. и, според рецензиите, се отличават със своята зрялост и оригиналност.

Основният труд е монографията „Да се отнеме от Църквата, вместо да ѝ се помогне, или как в средата на ХХ в. се „решава“ въпросът за опазване паметниците на историята и културата, собственост на Българската православна църква“ (Документи, факти, анализи), В. Търново, 2022, 158 стр. Съчинението има за предмет оригинална тема, която не е разработвана цялостно в новата българска историография. Авторът разглежда въпроса за отнемането на имущество като форма на репресия срещу Църквата през разглеждания период и съответно част от политиката за маргинализиране и елиминиране на БПЦ, от една страна, и облагодетелстване на държавата под претекст, че Църквата не може да се грижи за имуществото – от друга.

О. Людмил Малев е депозирал и още едно голямо книжно тяло – учебно помагало. То е посветено на отмяната на схизмата, наложена на Българската православна църква от Вселенска патриаршия. Първата част представлява студия, представяща възникването на схизмата и последиците за Българската православна църква във вътрешен план и отражението ѝ върху междуцърковните отношения. Представени са дипломатическите усилия за възстановяване на отношенията с Вселенска патриаршия и другите православни църкви. Авторът представя и биографиите на тримата архиереи, влизащи в делегацията за преговорите за вдигане на схизмата.

Проф. прот. д-р Людмил Малев (р. 27.4.1965 г.) е дългогодишен преподавател в Православния богословски факултет на ВТУ. Завършва две специалности във ВТУ с магистърска степен – История и Богословие, съответно през 1990 и 1996 г. Учител е в родния си град Трявна. През 1999 г. е привлечен за асистент по църковно-историческите дисциплини в ПБФ на ВТУ от проф. Христо Стоянов от БФ на СУ, който тогава ги е преподавал. От 2003 г. е доктор по история, а през 2012 г. се хабилитира като доцент във ВТУ. През 2005 г. е ръкоположен за свещеник.

На 1 ноември, Деня на народните будители, Великотърновският университет на специална церемония връчи почетните грамоти на новите си професори, сред които са проф. Магдалена Легкоступ и проф. прот. Людмил Малев.

————

Източник: Двери бг

Posted in Новини, Новини от страната

Вижте още: