Меню Затваряне

Доброволци търсят помощ за закупуване на камионче за топла храна

Доброволците при параклиса “Св. вмчк. Георги Софийски Най-нови” към Александровска болница, които раздават храна на нуждаещи се и разширяват дейността си, се нуждаят от камионче, с което да разнасят храната, за да стигне тя по-бързо до хората.

През месец март, т.г. ви съобщихме за тази тяхна молба за помощ в друга публикация, в която доброволците за първи път призоваваха за такова средство, с което да обслужат възможно най-голям брой хора и храната да стигне топла до тях.

Доброволците при храма на Александровска болница имат страница, на която можете да им пишете. Публикуваме текста на молбата им от страниците на техния сайт, който освен на български, е и на англ. език:

“Ние сме “Доброволците на Св. Георги” (www.dobrovolcite.bg) и нашата мисия е да умножаваме доброто в света чрез милосърдие, грижа и съпричастност към болни и нуждаещи се, и като ги подпомагаме в старанието им да подобрят положението си.

Вече почти две години събираме, готвим и раздаваме хляб и храна, помагаме за социално – битови и здравни въпроси.

Осигуряваме храна три пъти седмично, без никакво прекъсване, независимо от сезона или броя налични доброволци за между 900 и 1 300 души месечно. Не поставяме никакви условия (религия, образование, пол, други) към доброволците, дарителите или хората, подкрепяни от дейността ни.

Гледай ни на живо всеки вторник, петък и неделя от 18.30 ч. тук: Доброволците на Свв Георги във фейсбук, а ако сте от София – заповядайте и на място: до метростанция „Медицински Университет” (Линия М3) вляво от арката на Александровска болница тук:  https://goo.gl/maps/WQ2CXK9ewP5pa2MX9

В момента раздаваме храната буквално на улицата и без възможност да е топла и прясно сготвена. Рискуваме глоби и забрана на дейността от санитарните власти. Трудно е и за доброволците да се справят с толкова разнообразни дейности, без удобства и най-основните условия за работа.

Търсим подкрепа за покупка, дооборудване, регистрация и обслужване на камионче за топла храна, тип Foodtruck, с кухня, хладилник, мивка, съдове и прибори за готвене и за предоставяне на храна на нуждаещи се.

Особено в зимните месеци, нуждата от топла храна е много голяма. Има различни начинания в тази посока, но те са обикновено свързани с даден празник или повод, а хората имат нужда от грижа постоянно. Ние не сме прекъсвали дейността си от самото начало преди почти две години и все повече нуждаещи се хора идват за подкрепа.

ЕДНА ИСТОРИЯ, КОЯТО ИСКАМЕ ДА ТИ РАЗКАЖЕМ, ПРЕДИ ДА РЕШИШ ДАЛИ ДА ДАРИШ: 

На едно от раздаванията на храна и дрехи дойде бездомен човек, без обувки, беше буквално бос. Като си тръгваше, беше обут, облечен, с храна, плачейки и бъбрейки смутено благодарности. Всички бяхме щастливи – и той, и ние. Особено един от “Доброволците на Св. Георги” – този, чиито обувки бездомният беше обул.

Този призив е за теб, ако ти си:

Човек, който се храни, облича и има дом.

Човек, който не е безразличен.

Човек, който би се включил и впоследствие в дейностите ни.

Такъв човек, който ще се радва да дойде заедно да отпразнуваме закупуването на камиончето за топла храна и да подаде купичка супа на подкрепяните…

И по- практично – човек с достъп до интернет, мобилно устройство, ползвател на социални мрежи, може би такъв, който вече е бил съпричастен към дарителска кауза, ползва банкова карта и най-вече: със сърце, туптящо и за хората в нужда.

Очакваме те!

Потърси ни, дори само за да си поговорим и да се запознаем. Вярваме, че има защо!

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause „Информиране, ангажиране, успех!, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор.

***

We are the Volunteers of SS. Georgi (www.dobrovolcite.bg) and our mission is to multiply the good in the world through charity, care and empathy for the sick and needy, and by helping them in their efforts to improve their situation.

For almost two years now we have been collecting, cooking and distributing bread and food, helping with social, household and health issues.

We provide food three times a week, without any interruption, regardless of the season or the number of available volunteers for between 900 and 1,300 people per month. We do not impose any conditions (religion, education, gender, etc.) on volunteers, donors or people supported by our activities.

Watch us live every Tuesday, Friday and Sunday from 6.30 pm here: Volunteers of St. George on Facebook, and if you are from Sofia – welcome on the spot – next to the metro station Medical University (Line M3) to the left of the arch of Alexandrovska Hospital here: https://goo.gl/maps/WQ2CXK9ewP5pa2MX9

At the moment we distribute the food literally on the street and without the possibility of it being hot and freshly cooked. We risk fines and ban of the activity by the sanitary authorities. It is also difficult for volunteers to cope with such a variety of activities without amenities and the basic working conditions.

We are looking for support for, acquisition, registration and furnishing of trucklet for hot food, type Foodtruck, with kitchen, refrigerator, sink, cookware and utensils, and for providing food to those in need.


Especially in the winter months, the need for hot food is very high. There are various endeavors in this direction, but they are usually associated with a specific holiday or occasion, but people need care constantly. We have not interrupted our activities since the beginning almost two years ago and more and more people in need are coming for support.

A STORY WE WANT TO TELL YOU BEFORE DECIDING TO DONATE: A homeless man came to one of the food and clothing distributions, without shoes, he was literally barefoot. As he left, he was shod, dressed, with food, crying and chattering embarrassed thanks. We were all happy – him and us. Especially one of The SS. George’s Volunteers – the one whose shoes the homeless man wore.

This call is for you, if you are:

A person who eats, dresses and has a home.

A person who is not indifferent.

A person who would like to be involved in our activities later.

Such a person who will be happy to join to celebrate the purchase of the trucklet for hot food together and to pass a bowl of soup to the supported …

And more practically – a person with Internet access, a mobile device, a user of social networks, perhaps one who has already been involved in a donation cause, uses a bank card and most of all: with a heart beating for people in need.

We are expecting you!

Call us, even just to talk and meet. We believe there is a good reason why!

Източник на текста: platformata.bg

Posted in Епархийски новини, Мисия, Новини

Вижте още:

error: Content is protected !!