Меню Затваряне

Катизма 3

жг

Катизма трета

 Псалом 17

Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя!

3. Господ е моя твърдиня и мое прибежище, мой Избавител, мой Бог, моя скала; Нему се уповавам; Той е мой щит, рог на спасението ми и мое убежище.

4. Ще призова достойния за поклонение Господ и ще се избавя от враговете си.

5. Смъртни мъки са ме обхванали, и потоци от беззакония са ме заплашили,

6. вериги адови са ме стегнали, и мрежите на смъртта са ме оплели.

7. В утеснението си призовах Господа и към моя Бог извиках. И Той чу от Своя (свети) чертог гласа ми, и моят вик стигна до Неговия слух.

8. Потърси се и се разклати земята, трепнаха и се размърдаха планинските острови, защото се разгневи (Бог);

9. дигна се дим от Неговия гняв, и от устата Му огън пояждащ; разпалени въглени се сипеха от Него.

10. Наведе Той небесата и слезе, ­ и мрак под нозете Му.

11. И седна на херувими, полетя и се понесе на ветрени крила.

12. И мрака направи Свое покривало, а сянка около Себе Си ­ водния мрак, въздушните облаци.

13. От блясъка бягаха пред Него облаците Му, град и огнени въглени.

14. Загърмя Господ в небесата, и Всевишният издаде Своя глас: град и огнени въглени.

15. Пусна стрелите Си и ги пръсна, множество мълнии ­ и ги разсипа.

16. И явиха се водни извори, и се разтвориха основите на вселената от страшния глас Твой, Господи, щом духна духът на Твоя гняв.

17. Той протегна ръка от висинето, и ме взе, и извлече ме из многото води;

18. избави ме от силния ми враг и от онези, които ме мразеха и бяха по-силни от мене.

19. В деня на моето нещастие те се дигнаха против мене, ала Господ беше моя опора.

20. Изведе ме Той на просторно място и ме избави, защото благоволи към мене.

21. Въздаде ми Господ по моята правда, по чистотата на моите ръце ме възнагради,

22. защото аз пазех Господните пътища и не бях нечестив пред моя Бог;

23. защото всички Негови заповеди са пред мене, и от наредбите Му не отстъпвах.

24. Бях непорочен пред Него и се предпазвах да не съгреша;

25. и въздаде ми Господ по моята правда, по чистотата на ръцете ми пред Негови очи.

26. С милостиви Ти постъпваш милостивно, с искрен човек ­ искрено,

27. с чист ­ чисто, а с лукав ­ според неговото лукавство,

28. защото Ти спасяваш угнетените люде, а надменните очи унижаваш.

29. Ти правиш да свети моето светило, Господи; моят Бог просветлява тъмата ми.

30. С Тебе войска разбивам, с моя Бог на стена възлизам.

31. Бог! ­ Непорочен е Неговият път, чисто е словото на Господа; Той е щит за всички, които се Нему уповават.

32. Защото, кой е Бог, освен Господа, и кой е защита, освен нашия Бог?

33. Бог ме препасва със сила и ми приготвя верен път;

34. прави нозете ми като на елен и ме поставя на моите височини;

35. учи ръцете ми на борба, и мишците ми трошат меден лък.

36. Ти си ми дал щита на Твоето спасение, Твоята десница ме поддържа и Твоята милост ме възвеличава.

37. Ти разширяваш крачките ми под мене, и нозете ми се не поклащат.

38. Гоня враговете си и ги настигам, и се не връщам, докле ги не изтребя;

39. поразявам ги, и те не могат да станат, падат под нозете ми,

40. защото Ти ме препаса със сила за война и повали под нозете ми ония, които въстанаха против мене;

41. Ти обърна към мене тила на враговете ми, и аз ще изтребя ония, които ме мразят:

42. те викат, ала няма кой да ги спаси; към Господа викат, ­ ала Той ги не слуша;

43. разсявам ги като прах пред лицето на вятъра, тъпча ги като улична кал.

44. Ти ме избави от народния бунт, постави ме глава на другородци; народ, който не познавах, ми служи;

45. само по слух за мене ми се покоряват; другородци ми се умилкват;

46. другородци бледнеят и треперят в своите крепости.

47. Жив Господ, и благословен да е моят Защитник! Да бъде превъзнесен Бог на моето спасение,

48. Бог, Който мъсти за мене, Който ми покорява народите

49. и Който ме избавя от враговете ми! Ти ме възвиси над ония, които въстанаха против мене, и ме отърва от жесток човек.

50. Затова ще Те славя между другородците и ще възпявам Твоето име, Господи,

51. Който величествено спасяваш царя и правиш милост на Твоя помазаник Давида и на потомството му навеки.

Слава:

Псалом 18

Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта.

3. Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива.

4. Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас.

5. Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. В тях Той е поставил жилище за слънцето,

6. и то излиза като жених из брачния си чертог, радва се като исполин да измине пътя си:

7. от края на небесата е изходът му, и шествието му до другия им край, и от неговата топлина нищо се не укрива.

8. Законът на Господа е съвършен ­ укрепява душата; откровението Господне е вярно ­ простите прави мъдри.

9. Господните повеления са праведни ­ веселят сърцето; Господнята заповед е светла ­ просветлява очите.

10. Страхът Господен е чист ­ пребъдва навеки. Съдбите Господни са истина ­ всички са праведни;

11. те са по-желани от злато, и дори от множество чисто злато, по-сладки от мед и капки от вощен мед;

12. и Твоят раб бива опазван от тях; в тяхното спазване е великата награда.

13. Кой ще съгледа своите грешки? От моите тайни грехове ме очисти,

14. и от умишлените удържи раба Си, за да ме не обладаят. Тогава аз ще бъда непорочен и чист от голямо развращение.

15. Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат благоугодни пред Тебе, Господи, крепост моя и Избавителю мой!

Псалом 19

Да те чуе Господ в скръбен ден, да те защити името на Бога Иаковов.

3. Да ти прати помощ от светилището и от Сион да те подкрепи.

4. Да си спомни всички твои жертвени приноси и твоето всесъжение да направи тучно.

5. Да ти даде (Господ), каквото ти сърце желае, и всички твои намерения да изпълни.

6. Ще се зарадваме за твоето спасение и в името на нашия Бог ще издигнем знаме. Да изпълни Господ всички твои молби.

7. Сега познах, че Господ спасява Своя помазаник, отговаря му от светите Си небеса с мощта на Своята спасяваща десница.

8. Едни ­ с колесници, други ­ с коне, а ние с името на Господа, нашия Бог, се хвалим;

9. те се поколебаха и паднаха, а ние станахме и стоим прави.

10. Господи, спаси царя и чуй ни, когато викаме (към Тебе)!

Псалом 20

Господи! с Твоята сила царят се весели и за спасението от Тебе безмерно се радва.

3. Ти му даде, каквото му сърце желаеше, и молбата на устата му не отхвърли,

4. защото Ти го срещна с благословии за добро, възложи на главата му венец от злато.

5. Той иска от Тебе живот; Ти му даде Дълголетие във век-века.

6. Голяма е славата му в спасението от Тебе; Ти го облече с чест и величие.

7. Ти положи на него благословии навеки, развесели го с радостта на лицето Си,

8. защото царят се уповава на Господа и по благостта на Всевишния няма да се поклати.

9. Ръката Ти ще намери всички Твои врагове, десницата Ти ще намери (всички), които Те мразят.

10. Във време на гнева Си ще ги направиш като огнена пещ; в гнева Си Господ ще ги погуби, и огън ще ги погълне.

11. Ти ще изтребиш плода им от земята, и семето им ­ изсред човешките синове,

12. защото те предприеха против Тебе зло, скроиха заговори, ала не можаха (да ги изпълнят).

13. Ти ще ги поставиш за цел, от Твоите лъкове ще пуснеш стрели в лицето им.

14. Издигни се, Господи, с Твоята сила; ние ще възпяваме и прославяме Твоята мощ.

Слава:

Псалом 21

Боже мой, Боже мой! (чуй ме;) защо си ме оставил? Далеч са от спасението ми думите на моя вик.

3. Боже мой! викам денем ­ и Ти не чуваш, и нощем ­ и няма за мене мира.

4. Но Ти, Светий, живееш посред славословията на Израиля.

5. На Тебе се уповаваха отците ни; уповаваха се, и Ти ги избавяше;

6. към Тебе викаха, и биваха спасявани; на Тебе се уповаваха, и се не посрамяха.

7. Аз пък съм червей, а не човек, гавра за човеците и презрение у народа.

8. Всички, които ме виждат, ругаят ми се; клатейки глава, думат с уста:

9. “Той се уповаваше на Господа, нека Го избави, нека Го спаси, ако Му е угоден”.

10. Но Ти ме извади из утробата, вложи в мене упование още в майчините ми гърди.

11. Още от утроба на Тебе съм оставен; от утроба майчина ми Ти си мой Бог.

12. Не се отдалечавай от мене, защото скръбта е близо, а помощник няма.

13. Множество телци ме обиколиха; тлъсти бикове васански ме окръжиха,

14. разтвориха уста против мене като лъв, който е гладен за плячка и рика.

15. Аз се разлях като вода; всичките ми кости се разглобиха; сърцето ми стана като восък, разтопи се в моята вътрешност.

16. Силата ми изсъхна като чиреп; езикът ми прилепна о небцето, и Ти ме сведе до смъртна пръст.

17. Защото псета ме окръжиха, сбирщина злосторници ме обиколи, пробиха ми ръце и нозе.

18. Можеше да се изброят всичките ми кости, а те гледат и си правят зрелище от мене;

19. делят помежду си дрехите ми и за одеждата ми хвърлят жребие.

20. Но Ти, Господи, не се отдалечавай от мене; Сило моя! побързай ми на помощ;

21. избави от меч живота ми, и от псета ­ самотната ми душа;

22. спаси ме от устата на лъва, и от рогата на еднорогите, като чуеш, избави ме.

23. Ще възвестявам Твоето име на братята си, сред събранието ще Те хваля.

24. Вие, които се боите от Господа, възхвалете Го. Цяло семе Иаковово, прослави Го. Да благоговее пред Него цяло семе Израилево,

25. защото Той не презря и не пренебрегна скърбите на страдащия, не скри от него лицето Си, а го чу, когато тоя викна към Него.

26. За Тебе е хвалата ми във великото събрание; ще изпълня оброците си пред ония, които се боят от Него.

27. Да ядат бедните и се насищат, да хвалят Господа ония, които Го търсят; да живеят сърцата ви навеки!

28. Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища, и ще се поклонят пред Тебе всички езически племена,

29. защото царството е на Господа, и Той е Владетел над народите.

30. Ще ядат и ще се поклонят всички тлъсти на земята; пред Него ще се преклонят всички, които слизат в пръстта и не могат да опазят живота си.

31. Потомството (ми) ще Му служи и ще се нарича Господне навеки;

32. ще дойдат и ще възвестяват на човеците, които ще се родят, правдата Му, ще разказват това, що Господ е сторил.

Псалом 22

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая:

2. Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води,

3. подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име.

4. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват.

5. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми, помаза главата ми с елей; чашата ми е препълнена.

6. Тъй благостта и милостта (Ти) да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.

Псалом 23

Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея,

2. защото Той я основа върху морета, и върху реки я утвърди.

3. Кой ще възлезе на планината Господня, или кой ще застане на Неговото свето място?

4. Оня, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, който не се е клел в душата си напразно и не е споменавал лъжливо името Господне (пред ближния си), ­

5. той ще получи благословение от Господа и милост от Бога, своя Спасител.

6. Такъв е родът на ония, които Го търсят, които търсят Твоето лице, Боже Иаковов!

7. Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят на славата!

8. Кой е тоя Цар на славата? ­ Крепкият и силният Господ, силният на война Господ.

9. Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят на славата!

10. Кой е тоя Цар на славата? ­ Господ на силите Той е Цар на славата. 

Слава:

След трета катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 3

Покай се, о душо, докато си още жива на земята. Защото пръстта в гроба не пее и не може да се избави от греховете. Затова извикай към Христа Бога: Сърцеведче, съгреших! Преди да си ме осъдил, помилуй ме!

Докога, душо моя, ще пребъдваш в грехове? Докога ще отлагаш покаянието си? Помисли за бъдещия съд и извикай към Господа: Сърцеведче, съгреших! Преди да си ме осъдил, помилуй ме!

Слава:

На страшния съд ще бъда без обвинители изобличен, без свидетели ще бъда осъден; защото книгите на съвестта ще се разтворят и тайните дела ще се разкрият. Но преди да се разследват на оня съд делата, що извърших, очисти ме, Боже, и ме спаси!

И сега…

Непостижимо и неизяснимо е за ума страшното тайнство, което е с Тебе станало, от Бога облагодатена Владичице! Защото си заченала и родила в плът, от чистите си кърви, Оногова, Който е необхватен. Него, Чиста, като Свой Син, моли да спаси всички, които Те възпяват!

Господи, помилуй (40 пъти).

Господи Вседържителю, Слово на Предначалния Отец, самосъвършен Боже, Иисусе Христе! Ти, поради драговолното състрадание на Твоята милост, никак не се разделяш от Твоите раби, но винаги в тях присъствуваш. Царю свети, не оставяй Твоя раб, но дай на мене недостойния радостта на спасението, което иде от Тебе, и просвети моя ум със светлината на познанието да разбирам Твоето Евангелие. Обгърни душата ми с Твоята кръстна любов, а тялото ми украси с Твоето безстрастие; мислите умири и нозете ми запази от подхлъзване, и не ме погубвай с моите беззакония, благий Господи! Но изпитай ме, Боже, и вразуми сърцето ми, изпитай ме и узнай моите пътеки и виж дали вървя по пътя на беззаконието и ме върни от него, и ме насочи по пътя, който води към вечния живот. Защото Ти, Господи, си пътят и истината, и животът, и на Тебе въздаваме слава, с безначалния Твой Отец и пресветия, и благ, и животворящ Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.