Меню Затваряне

Катизма 11

жг

Катизма единадесета

Псалом 77

Слушай народе мой, закона ми, наклонете ухо към думите на устата ми.

2. Ще отворя устата си с притчи и ще изговоря гатанки от старо време.

3. Каквото сме чули и узнали и каквото са ни разказвали отците ни,

4. няма да скрием от техните деца, като разгласяме на идещия род славата на Господа, силата Му и чудесата Му, които Той стори.

5. Той нареди наредби у Иакова и положи закон у Израиля, който заповяда на бащите ни да разказват на децата си,

6. за да знае идещият род, децата, които ще се родят, та и те в свое време да разказват на своите деца, ­

7. да възлагат надеждата си на Бога, да не забравят делата Божии, да пазят Неговите заповеди

8. и да не бъдат като бащите ­ род упорит и бунтовен, непостоянен по сърце и неверен Богу по дух.

9. Синовете Ефремови, въоръжени, стрелящи с лъкове, се обърнаха назад в деня на битката:

10. те не спазиха завета на Бога и се отрекоха да ходят по Неговия закон;

11. забравиха Неговите дела и чудеса, които им беше явил.

12. Той пред очите на техните бащи стори чудеса в Египетската земя, в поле Цоан:

13. раздели морето и ги преведе през него, и постави водите като стена;

14. денем ги води с облак, а цяла нощ ­ с огнена светлина;

15. разсече камък в пустинята и ги напои като из голяма бездна;

16. из скала изведе потоци, и води потекоха като реки.

17. Но те продължаваха да грешат пред Него и да дразнят Всевишния в пустинята:

18. изкушаваха Бога в сърцето си, искайки храна по угодата си,

19. говореха против Бога и казаха: “може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?”

20. Ето, Той удари в камък ­ и рукнаха води, потекоха ручеи. “Може ли Той да даде и хляб, може ли да приготви месо за Своя народ?”

21. Господ чу и пламна от гняв, и огън се разгоря против Иакова, и гняв се подигна против Израиля,

22. задето не вярваха в Бога и се не уповаваха на спасение от Него.

23. Той заповяда на облаците отгоре и отвори вратите на небето,

24. та ги одъжди с мана за храна, и им даде хляб небесен.

25. Хляб ангелски яде човек: Той им прати храна до насита.

26. Подигна на небето източния вятър и със силата Си докара южния,

27. и ги одъжди с месо като с прах и с птици пернати като с пясък морски:

28. нахвърли ги посред техния стан, около техните жилища,

29. и те ядоха и се преситиха; и това, що желаеха, им даде.

30. Ала не бе минала още прищявката им, храната им бе още в устата им,

31. и гняв Божий дойде върху тях, уби техните тлъсти и повали Израилевите момци.

32. При все това те продължаваха да грешат и не вярваха в чудесата Му.

33. И Той погуби дните им в суета и годините им в смутове.

34. Когато ги убиваше, те Го търсеха и се обръщаха и от ранни зори прибягваха към Бога,

35. и си спомняха, че Бог е тяхно прибежище, и Всевишният Бог е техен Избавител,

36. и с устата си Го лъстеха и с езика си лъжеха пред Него;

37. но сърцето им беше неправо пред Него, и те не бяха верни на завета Му.

38. Но Той, Милостивият, прощаваше греха и ги не изтребваше, много пъти отклоняваше Своя гняв и не възбуждаше всичката Си ярост:

39. Той помнеше, че те са плът, дихание, което отива и се не връща.

40. Колко пъти бяха Го дразнили в пустинята и бяха Го разгневявали в необитаемата страна!

41. и пак изкушаваха Бога и оскърбяваха Светия Израилев,

42. не помнеха Неговата ръка, деня, когато Той ги избави от потисничество,

43. когато извърши в Египет Своите личби и на поле Цоан ­ Своите чудеса;

44. и превърна реките им и потоците им в кръв, за да не могат да пият;

45. напрати на тях насекоми да ги жилят и жаби да ги погубват;

46. земните им сеитби предаде на гъсеници и труда им ­ на скакалци;

47. лозята им уби с град и смоковниците им ­ със слана;

48. добитъка им порази с градушка и стадата им ­ с гръмотевици;

49. напрати върху тях пламъка на Своя гняв, и негодувание, и ярост, и нещастия ­ напрати зли ангели;

50. уравняше пътеката на Своя гняв, не вардеше душите им от смърт и добитъка им предаде на мор;

51. порази всичко първородно в Египет, начатъците от силите в Хамовите шатри;

52. и поведе Своя народ като овци, и ги води като стадо през пустинята:

53. води ги безопасно, и те не се бояха, а враговете им море покри;

54. и ги доведе в светата Своя област, на тая планина, която десницата Му бе придобила;

55. прогони отпред лицето им народите, а земята им раздели за тяхно наследие, и засели Израилевите колена в шатрите им.

56. Но те още изкушаваха и огорчаваха Бога Всевишни и не спазваха наредбите Му;

57. отстъпваха и изменяха като бащите си, връщаха се назад като неверен лък;

58. огорчаваха Го със своите оброчища, и със своите истукани възбуждаха ревнуването Му.

59. Бог чу и пламна от гняв и силно възнегодува против Израиля;

60. отритна жилището в Силом, скинията, в която обитаваше Той между човеците;

61. и предаде на плен Своята сила, и Своята слава ­ в ръцете на врага;

62. предаде на меч Своя народ и презря Своето наследие.

63. Момците му огън поглъщаше, и на девиците Му не пееха брачни песни;

64. свещениците Му падаха от меч, и вдовиците Му не плачеха.

65. Но Господ се вдигна, като че събуден от сън, като исполин от вино победен,

66. и порази враговете му в тила, предаде ги на вечен срам;

67. и отхвърли Иосифовата шатра и не избра коляното Ефремово,

68. а избра коляното Иудино, Сион планина, която възлюби.

69. И уреди като небето Своето светилище и като земята го утвърди навеки,

70. и избра Своя раб Давида, взе го от овчите кошари,

71. и изсред дойниците го доведе да пасе Неговия народ ­ Иакова, и Неговото наследие ­ Израиля.

72. И той ги пасе с чисто сърце и ги води с мъдра ръка.

Слава:

Псалом 78

Боже, езичници дойдоха в Твоето наследие, оскверниха светия Твой храм, Иерусалим обърнаха на развалини;

2. труповете на Твоите раби предадоха за храна на птиците небесни, телата на Твоите светии ­ на земните зверове;

3. проляха кръвта им като вода около Иерусалим, и нямаше, кой да ги погребе.

4. Станахме за присмех на съседите си, срам и поругание за околните си.

5. Докога, Господи, ще се гневиш непре-станно, докога ще пламти Твоята ревност като огън?

6. Излей гнева Си върху народите, които Те не познават, и върху царствата, които не призовават Твоето име,

7. защото те изпоядоха Иакова и жилището му опустошиха.

8. Не ни спомняй греховете на нашите деди, скоро да ни изпреварят Твоите щедрости, защото сме много изтощени.

9. Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името Си; избави ни и прости ни греховете наши заради Твоето име!

10. Защо езичниците да казват: “де е техният Бог?” Дано пред очите ни стане известно между езичниците отмъщението за пролятата кръв на Твоите раби.

11. Да дойде пред Твоето лице стенанието на затворника; със силата на Твоята мишца запази обречените на смърт.

12. Седмократно върни в пазвата на нашите съседи хулите, с които хулеха Тебе, Господи.

13. А ние, Твой народ и овци на Твоето пасбище, вечно ще Те славим и от рода в род ще разгласяме Тебе хвала.

Псалом 79

Пастирю Израилев, послушай! Ти, Който водиш като стадо Иосифа, Който седиш на херувимите, яви се!

3. Пред Ефрема, Вениамина и Манасия издигни силата Си и дойди да ни спасиш.

4. Боже, възстанови ни; да светне лицето Ти, и ще се спасим!

5. Господи, Боже на силите! докога ще бъдеш гневен към молитвите на Твоя народ?

6. Ти ги нахрани с хляб, намокрен със сълзи, и ги напои с изобилни сълзи;

7. направил си ни предмет на противоречие между нашите съседи, и нашите врагове се гаврят с нас;

8. Боже на силите, възстанови ни! да светне лицето Ти, и ще се спасим!

9. Ти пренесе от Египет лозата, изгони народите и я посади;

10. очисти за нея място, закрепи корените є, и тя изпълни земята.

11. Планините се покриха със сянката є, и клоните є са като кедри Божии;

12. тя пусна клони до морето и младочки до реката.

13. Защо срути нейната ограда, та я късат всички, минаващи по пътя?

14. Горският глиган я подрива и полският звяр я обгризва.

15. Боже на силите! обърни се, милостно погледни от небето и виж и посети това лозе;

16. опази туй, що е насадила Твоята десница, и младочките, които Ти укрепи за Себе Си.

17. То е с огън обгорено, изпосечено; от заплахата на Твоето лице ще погинат.

18. Да бъде ръката Ти върху мъжа на Твоята десница, върху човешкия син, когото си укрепил за Себе Си,

19. и ние няма да отстъпим от Тебе; оживи ни, и ние ще призоваваме Твоето име.

20. Господи, Боже на силите! възстанови ни; да светне лицето Ти, и ще се спасим!

Псалом 80

Радостно пейте на Бога, нашата твърдиня; възклицавайте към Бога Иаковов;

3. вземете псалом, дайте тимпан, сладкогласна гусла с псалтир;

4. тръбете с тръба в новомесечие, в определеното време, в деня на нашия празник,

5. защото това е закон за Израиля, наредби от Бога Иаковов.

6. Той установи това като свидетелство за Иосифа, когато тоя излезе из Египетската земя, дето чу звуци от език, който той не знаеше:

7. “Аз снех товара от раменете му, и освободих ръцете му от кошниците.

8. В утеснението си ти Ме повика, и Аз те избавих; изсред гръма те чух, при водите на Мерива те изпитах.

9. Слушай, народе Мой, и Аз ще ти свидетелствувам: о, да беше Ме послушал, Израилю!

10. Да нямаш други бог и да не се покланяш на другоземен бог.

11. Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведе из Египетската земя; отвори устата си, и Аз ще ги изпълня.”

12. Но Моят народ не слушаше гласа Ми, и Израил Ми се не покоряваше;

13. затова Аз ги оставих на техните упорити сърца; нека ходят по своите помисли.

14. О, да беше Ме слушал Моят народ, и Израил да ходеше в Моите пътища!

15. щях веднага да смиря техните врагове и да обърна ръката Си против техните потисници, ­

16. ония, които мразят Господа, щяха да им се подмилкват, а тяхното добруване би се продължило завинаги;

17. щях да ги храня с тлъста пшеница и щях да ги насищам с мед от скала.

Слава:

Псалом 81

Бог застана в събранието на боговете; всред боговете произнесе съд:

2. докога ще съдите несправедливо и ще показвате пристрастие към нечестивците?

3. Давайте правосъдие на сиромах и на сирак; бъдете справедливи към потиснат и беден;

4. отървайте сиромаха и бедния, изтръгвайте го из ръката на нечестивците.

5. Не знаят, не разбират, в тъма ходят; всички земни основи се клатят.

6. Аз рекох: вие сте богове, вие сте всички синове на Всевишния;

7. но вие ще умрете като човеци, и ще паднете като всички князе.

8. Дигни се, Боже, съди земята, защото Ти ще наследиш всички народи.

Псалом 82

Боже, не премълчавай, не бъди безмълвен! Не оставай в покой, Боже,

3. защото, ето Твоите врагове шумят, и ония, които Те мразят, са дигнали глава;

4. против Твоя народ съставиха коварен заговор и се съветват против ония, които Ти пазиш;

5. казаха: “да отидем и да ги изтребим измежду народите, та да се не споменува вече име Израил.”

6. Сговориха се единодушно, сключиха против Тебе съюз:

7. селищата Едомови и измаилтяни, Иоав и агаряни;

8. Гевал, Амон, Амалик и филистимци с жителите тирски.

9. Присъедини се към тях и Асур: те станаха мишца за синовете Лотови.

10. Стори им същото, каквото на мадиамците, каквото на Сисара, каквото на Иавина при поток Кисон,

11. които бидоха изтребени в Аендор и станаха тор за земята.

12. Постъпи с тях, с техните князе, както с Орива и Зива и с всички техни вождове, както със Зевея и Салмана,

13. които казаха: “да си вземем за владение Божиите селища”.

14. Боже мой! нека бъдат те като прах във вихрушка, като слама пред вятър.

15. Както огън изгаря гора, и както пламък опалва планини,

16. тъй и Ти ги погни с Твоята буря и с Твоята вихрушка ги докарай в смущение;

17. изпълни лицата им с безчестие, та да потърсят Твоето име, Господи!

18. Да се посрамят и да се смутят навеки, да се посрамят и загинат,

19. и да познаят, че Ти, Който едничък имаш име Господ, си Всевишний над цялата земя.

Псалом 83

Колко са мили Твоите жилища. Господи на силите!

3. Копнее душата ми и чезне за Господните двори; сърцето ми и плътта ми с възторг се стремят към живия Бог.

4. И птичка си намира жилище, и лястовица ­ гнездо, дето да положи пилците си, при Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой!

5. Блажени, които живеят в дома Ти: те непрестанно ще Те хвалят.

6. Блажен човек, чиято сила е в Тебе, и чиито пътеки в сърцето са насочени към Тебе.

7. Като преминават долината на плача, те намират извори в нея, и дъжд я покрива с благословия;

8. минават от сила в сила, явяват се пред Бога, на Сион.

9. Господи, Боже на силите! Чуй молитвата ми, послушай, Боже Иаковов!

10. Боже, наш Защитниче, надникни и милостно погледни лицето на Твоя помазаник!

11. Защото един ден в Твоите двори е по-добър от хиляда дни. Желая по-добре да бъда при прага на Божия дом, отколкото да живея в шатрите на нечестието.

12. Защото Господ Бог е слънце и щит, Господ дава благодат и слава; Той не лишава от блага ония, които ходят непорочно.

13. Господи на силите, блажен оня човек, който се уповава на Тебе!

Псалом 84

Господи, Ти се смили към Твоята земя, възвърна от плен Иакова;

3. Ти прости беззаконията на Твоя народ, заглади всичките му грехове,

4. дигна всичката Си ярост, отклони лютостта на гнева Си.

5. Възстанови ни, Боже на нашето спасение, и прекрати Твоето негодувание против нас.

6. Нима вечно ще се гневиш на нас, ще простреш гнева Си от рода в род?

7. Няма ли пак да ни оживиш, та Твоят народ да се зарадва за Тебе?

8. Яви ни Твоята милост, Господи, и ни дари Твоето спасение.

9. Да послушам, какво ще каже Господ Бог. Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избрани, но те да не паднат изново в безразсъдност.

10. Тъй, Неговото спасение е близо до ония, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя.

11. Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат;

12. истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата;

13. и Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод;

14. правдата ще тръгне пред Него и ще тури на път стъпките си.

Слава:

След единадесета катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 7

Душо моя, ти имаш на разположение лечебната сила на покаянието. Затова със сълзи пристъпи, и с въздишка извикай: Лекарю на душите и телата, освободи ме, Човеколюбче, от многото съгрешения! Причисли ме към блудницата, разбойника и митаря! И дай ми, Боже, прошка на моите беззакония и ме спаси.

Слава:

Ревността към покаянието на митаря не подражавах, нямах и сълзите на блудницата, защото заслепен, моят ум и не помисли за такова изправление. Но по Твоето добросърдечие, спаси ме, Христе Боже, като Човеколюбец.

И сега…

Пречиста Богородице Дево, моли заедно с небесните сили Твоя Син, да ни дарува преди смъртта прощение на греховете и велика милост.

Господи, помилуй (40 пъти).

Човеколюбиви Господи, запали в сърцата ни нетленната светлина на Твоето богопознание и отвори духовните ни очи, за да разбираме Твоите евангелски проповеди (слова). Вложи в нас и страха към Твоите блажени заповеди, та като потъпчем всички плътски похоти, да прекараме духовен живот, размишлявайки и вършейки всичко, което е на Тебе благоугодно. Защото Ти си, Който просвещаваш и освещаваш душите и телата ни, Христе Боже наш, и на Тебе отдаваме слава с Твоя безначален Отец и с всесветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.