Меню Затваряне

Катизма 14

жг

Катизма четиринадесета

 Псалом 101

Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе!

3. Не скривай лицето Си от мене; в деня на скръбта ми приклони ухо към мене; в деня, (кога) въззова (към Тебе), бърже ме послушай;

4. защото дните ми изчезнаха като дим, и костите ми са обгорени като главня;

5. сърцето ми е поразено и изсъхнало като трева, тъй че забравям и хляба си да ям;

6. от гласа на моите въздишания костите ми прилепнаха о плътта ми.

7. Заприличах на пеликан в пустиня; станах като бухал в развалини;

8. не спя и седя като самотна птица на покрив.

9. Всеки ден ме хулят враговете ми, и ония, които враждуват против мене, ме кълнат.

10. Ям пепел като хляб, питието си със сълзи размесвам,

11. поради Твоя гняв и Твоето негодуване; защото Ти ме въздигна и ме свали.

12. Дните ми са като преклонна сянка, и аз изсъхнах като трева.

13. А Ти, Господи, вечно пребъдваш, и паметта за Тебе е в род и род.

14. Ти ще станеш, ще се смилиш над Сион, защото време е да го помилуваш, ­ защото дойде време;

15. защото Твоите раби обикнаха дори и камъните му и за праха му жалеят.

16. Народите ще се убоят от името на Господа, и всички земни царе ­ от Твоята слава.

17. Защото Господ ще съгради Сион и ще се яви в славата Си;

18. ще погледне милостивно към молитвата на безпомощните и не ще презре молбите им.

19. Ще се запише това за следващия род, и идещото поколение ще възхвали Господа,

20. защото Той надникна от светата Си височина, от небесата Господ погледна на земята,

21. за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете на смъртта,

22. за да разгласят името Господне на Сион и хвалата Му в Иерусалим,

23. когато се съберат народите и царствата заедно да служат Господу.

24. Той изнури силите ми в пътя, съкрати дните ми.

25. Аз рекох: Боже мой! не ме грабвай в половината на дните ми. Твоите години са от рода в род.

26. В начало Ти (Господи) си основал земята, и небесата са дело на Твоите ръце;

27. те ще загинат, а Ти ще пребъдеш; всички те като дреха ще овехтеят, и като наметало Ти ще ги промениш, ­ и ще се изменят;

28. но Ти си все Същият, и Твоите години няма да се свършат.

29. Синовете на Твоите раби ще живеят, и семето им ще се утвърди пред Твоето лице.

Псалом 102

Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.

2. Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния.

3. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи;

4. избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости;

5. насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост.

6. Господ дава правда и съд на всички обидени.

7. Той показа Своите пътища Моисею, на Израилевите синове ­ Своите дела.

8. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив:

9. Той се не гневи докрай, нито се вечно сърди.

10. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове:

11. защото, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта (на Господа) към ония, които се боят от Него;

12. колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония;

13. както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят.

14. Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст.

15. Дните на човека са като трева; като полски цвят ­ тъй цъфти той:

16. понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава.

17. А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят,

18. и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.

19. Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава.

20. Благославяйте Господа, (всички) Ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му;

21. благославяйте Господа, всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му;

22. благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!

Слава:

Псалом 103

Благославяй, душо моя, Господа! Господи, Боже мой, Ти си дивно велик; със слава и величие си облечен;

2. Ти се обличаш със светлина като с дреха, простираш небесата като шатра;

3. Ти градиш над водите Твоите горни чертози, правиш облаците Своя колесница, шествуваш върху ветрени криле.

4. Ти правиш ветровете Свои Ангели, огнените пламъци ­ Свои служители.

5. Ти си поставил земята на твърди основи: тя няма да се поклати навеки.

6. Покрил си я с бездна като с дреха; води стоят на планините.

7. От Твоята заплаха те бягат, от гласа на Твоя гръм бърже отминават;

8. възлизат по планини, слизат в долини, на място, което си им определил.

9. Ти си турил предел, който няма да преминат, и няма да се върнат да покрият земята.

10. Ти прати извори в долините: между планини текат (води),

11. поят всички полски зверове; дивите осли утоляват жаждата си.

12. При тях обитават птици небесни, изсред клоните издават глас.

13. Ти поиш планините от Своите височини, с плодовете на Твоите дела се насища земята.

14. Ти правиш да расте трева за добитъка и злак за полза на човека, за да произведеш из земята храна

15. и вино, което весели сърцето на човека, и дървено масло, от което блещи лицето му, и хляб, който укрепява сърцето на човека.

16. Насищат се дърветата Господни, кедрите ливански, които Той насади;

17. по тях птици си правят гнезда; елите са жилище на щъркелите,

18. високите планини ­ на сърните; каменните скали ­ убежище на зайците.

19. Той направи луната да определя времената, слънцето знае своя заник.

20. Ти простираш тъмата, и става нощ: през нея ходят всички горски зверове;

21. лъвовете рикат за плячка и искат от Бога храна за себе си.

22. Изгрява слънцето (и) те се събират и лягат в своите леговища;

23. човек отива по делата си и по своя работа до вечерта.

24. Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения.

25. А това велико и пространно море! там има безброй влечуги, малки и големи животни;

26. там плават кораби, там е оня левиатан, който си създал да играе в него.

27. Всички те от Тебе чакат, да им дадеш храната овреме.

28. Даваш им ­ приемат, отваряш ръката Си ­ насищат се с благо;

29. скриваш лицето Си ­ объркват се, отнимаш духа им ­ умират и в пръстта си се връщат;

30. пратиш духа Си ­ създават се, и Ти подновяваш лицето на земята.

31. Да бъде Господу слава навеки; да се весели Господ за делата Си!

32. Погледне към земята, и тя се тресе; допре се до планините, и те димят.

33. Ще пея Господу през всичкия си живот, ще пея на моя Бог, докле съществувам.

34. Нека Му бъде благоприятна моята песен; ще се веселя в Господа.

35. Да изчезнат грешниците от земята, и да няма вече беззаконници. Благославяй, душо моя, Господа! Алилуия!

Слава:

Псалом 104

Славете Господа; призовавайте Неговото име; разгласявайте между народите делата Му;

2. възпейте Го и пейте Му; разказвайте за всички Негови чудеса.

3. Хвалете се с Неговото свето име: да се весели сърцето на ония, които търсят Господа.

4. Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му.

5. Спомняйте си чудесата Му, които е сторил, личбите Му и съдбите от устата Му,

6. вие, семе Авраамово, Негови раби, синове Иаковови, Негови избраници.

7. Той е Господ, Бог наш: Неговите съдби са по цяла земя.

8. Той вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове,

9. що е завещал на Авраама, и клетвата Си на Исаака,

10. и турил това за закон Иакову и за вечен завет Израилю,

11. думайки: тебе ще дам Ханаанската земя за дял на вашето наследие.

12. Когато те бяха още малко на брой, твърде малко, и бяха пришълци в нея

13. и преминаваха от народ в народ, от царство у друго племе, ­

14. никому не позволяваше да ги обижда и на царете за тях забраняваше:

15. “не се докосвайте до Моите помазани, и на Моите пророци не правете зло.”

16. И призова глад на земята; всяко хлебно стъбло изтреби.

17. Прати пред тях човек; за роб биде продаден Иосиф.

18. Стегнаха в окови нозете му; в желязо се намери душата му,

19. докле се изпълни словото Му: словото Господне го изпита.

20. Царят прати, и владетелят на народите го развърза и го освободи;

21. постави го за господар над дома си и управител над всичките си владения,

22. за да поучава велможите му по душата си и старейшините му да учи на мъдрост.

23. Тогава дойде Израил в Египет, и Иаков се пресели в Хамовата земя.

24. И размножи Бог твърде много Своя народ и го направи по-силен от враговете му.

25. Възбуди в сърцето им омраза против народа Си, и лукавство ­ против рабите Му.

26. Изпрати Своя раб Моисея и Аарона, когото избра.

27. Те показаха между тях думите на Неговите личби и чудесата (Му) в Хамовата земя.

28. Прати тъмнина и произведе мрак, и те се не възпротивиха на словото Му.

29. Превърна водата им в кръв и измори рибата им.

30. Земята им произведе много жаби, дори в спалнята на царете им.

31. Той каза, и нападнаха разни насекоми и мушици по всички техни предели.

32. Вместо дъжд напрати върху тях град, палещ огън върху земята им,

33. и уби лозята им и смоковниците им, и изпотроши дърветата в техните предели.

34. Каза, и нападнаха скакалци и гъсеници безброй;

35. и изпоядоха всичката трева по земята им, и изпоядоха плодовете на нивите им.

36. И порази всичко първородно в земята им, начатъците на всичката им сила.

37. И изведе израилтяните със сребро и злато, и нямаше болен в колената им.

38. Зарадва се Египет поради тяхното излизане, понеже беше го страх нападнал от тях.

39. Простря облак (тям) за сянка, и огън, за да (им) свети нощем.

40. Искаха, и Той им прати пъдпъдъци и с хляб небесен ги насищаше.

41. Разтвори камък, и потекоха води, потекоха като река по сухите места,

42. защото Той си спомни Своето свето слово към раба Си Авраама,

43. и изведе Своя народ в радост, Своите избрани във веселие,

44. и даде им земите на народите, и те наследиха труда на другородците,

45. за да спазват наредбите Му и да изпълняват законите Му. Алилуия!

Слава:

След четиринадесета катизма: Св. Боже… Пресвета Троице… Отче наш…

Тропари, гл. 8

Като блудницата падам пред Тебе, Христе Боже, за да получа прошка и, вместо миро, сълзи от сърце ще Ти принасям, та като нея да ме облагодетелстваш, Спасителю, и да ми дадеш очистване на греховете. Защото като нея Ти викам: избави ме от блатото на моите зли дела.

Слава…

Защо не мислиш, душо моя, за смъртта? Защо не се обърнеш и поправиш, преди да е прозвучала тръбата на съдния ден? Тогава няма да има време за покаяние. Имай на ум митаря и блудницата, които викат: съгреших Ти, Господи, помилуй ме!

И сега…

Приснодево Богородице, с Твоето рождение наистина си се издигнала по-горе от небесните сили. Затова ние, които поради Тебе се обогатихме с Божеството, непрестанно Те величаем.

Господи, помилуй (40 пъти).

Благодарим Ти, Господи Боже на нашето спасение, понеже всичко правиш за добро в нашия живот. Благодарим Ти, че си ни дал покой през време на изтеклата нощ, че си ни вдигнал от нашите легла и си ни поставил да се покланяме на Твоето честно и славно име. Затова Ти се молим, Господи, дай ни благодат и сила, за да се удостоим да Ти пеем разумно, и да Ти се молим непрестанно, и винаги към Тебе да гледаме ­ Спасителя и Благодетеля на нашите души, та със страх и трепет да постигаме спасението си. Чуй ни, прочее, и помилуй, добросърдечний Боже, съкруши под нозете ни невидимите нападатели и врагове. Приеми благодарствената ни служба, която Ти принасяме според силите си. Дай ни благодат и сила, за да отворим устата си, и ни научи на Твоите наредби. Защото ние не знаем за какво трябва да се молим, ако Ти, Господи, не ни научиш чрез Твоя Свети Дух. Каквото и да сме съгрешили, дори и до тоя час, словом или делом, или с помисъл, волно или неволно, отслаби, отпусни и прости! Защото, ако погледнеш на беззаконията ни, Господи, Господи, кой ще устои? Защото Ти само си свет, силен помощник и защитник на нашия живот, и затова Те благославяме през всички векове. Амин.