Меню Затваряне

Министерският съвет прие законодателни промени в Закона за домашното насилие

Министерският съвет днес прие две изключително приоритетни и належащи законодателни промени, разработени от Министерство на правосъдието на Република България, във връзка с изменения и допълнения на Закона за защита от домашното насилие и Търговския закон. Това съобщава на своята страница правосъдният министър Надежда Йорданова.

Дълго чаканите изменения и допълненията в Закона за защита от домашно насилие предвиждат бърза и ефективна защита на пострадалите или лица в риск, както и упражняване на превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието.

„Този законопроект е част от коалиционното споразумение. Входа на изготвянето му бе подкрепен от широк кръг неправителствени организации“, каза министър Йорданова. За постигане на пълно гарантиране на правата на пострадалите в законопроекта изрично е записано, че „мерките по закона не изключват гражданската, административно-наказателната и наказателната отговорност на извършителя“.

В какво се състоят тези законодателни промени:

👉 Улеснява се достъпът до правосъдие като се предвижда в срок до 24 часа държавните, общинските органи, лечебните заведения и юридическите лица да препратят молба, по искане на пострадалия, за образуване на производство по издаване на заповед за защита до съответния районен съд. Предвижда се това да е всеки районен съд по постоянния или настоящия адрес, районният съд по мястото на извършване на насилието или друг адрес, на който пострадалият пребивава, а не както до сега само районният съд по местоживеене на пострадалите.

👉 Разширява се кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, като към извършителите се добавят: лица, на които са възложени грижи за детето или на които детето е поверено; роднини по права или по съребрена линия до четвърта степен, лицето, което е или е било във фактическо съпружеско съжителство; съпруг или бивш съпруг на родителя. 

👉 Увеличават се мерките за защита, сред които са: забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма; забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия или прекратяване на валидността на издадено разрешение за срок, определен от съда; задължаване на извършителя да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева; насочване на пострадалите лица към специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа или програми за възстановяване и др.

👉 Отпада административното наказание „глоба“ за извършителя приналагането на мерки за защита, тъй като „наказването на дееца по административнонаказателен ред прегражда възможността за същото деяние спрямо него да бъде ангажирана и наказателна отговорност“.

👉 Случаите на домашно насилие ще бъдат входирани в национален регистър, в който достъп ще имат МВР, АСП, Агенцията за качеството на социалните услуги, ДАЗД и органите на съдебната власт.

👉 Държавната политика по превенция и защита от домашното насилие ще се осъществява от Национален съвет, като постоянно действащ колективен орган.

👉 Специализираните услуги – национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, защитено жилище и др. ще се предоставят безвъзмездно на пострадалите от домашно насилие.

👉 Проектът предвижда още създаването на Национален съвет за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие. Предлага се и създаване на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа. Достъп до данните в системата ще имат МВР, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги, Държавната агенция за закрила на детето и органите на съдебната власт.

———–

Източник: Министерство на правосъдието на Република България

Posted in Новини, Новини от страната

Вижте още: