Меню Затваряне

С обучителни семинари стартира нова програма за подкрепа на църковни социални инициативи

Доц. д-р Костадин Нушев

Доц. д-р Костадин Нушев

Нова програма за подкрепа на църковни социални инициативи стартира с информационна кампания и обучителни семинари

Програмата за подкрепа на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за църковни организации, предоставящи социални услуги, стартира с обучителни семинари в два центъра в столицата и Кремиковския манастир.

С подкрепата на Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика (МТСП) започва изпълнението на първия етап от програмата за съвместни дейности по информиране и подкрепа на църковни институции и християнски сдружения за подготовка и осъществяване на социални проекти и благотворителни инициативи за подпомагане на нуждаещи се и социално уязвими групи от обществото. Дейностите се осъществяват с участието на експертите от МТСП и представители на Българската православна църква от Междуведомствена работна група, създадена със Заповед №РД-25-1/02.01.2024 г. на Министъра на труда и социалната политика. 

В първия етап от новата програма се предвижда провеждането на четири информационни срещи и обучителни семинари в четири различни областни центрове в страната за запознаване на представителите на различните епархии, манастири, енорийски центрове и християнски организации – фондации и сдружения, с възможностите за осъществяване и финансиране на социални дейности и предоставяне на социални услуги с подкрепа от различните програми на МТСП.

Първият семинар на тема „Социална свързаност и подкрепа“, който има за цел да повиши информираността относно социалните услуги и предоставянето им от страна на Църквата, ще се проведе на 25 и 26 април в с. Горна Малина и град Елин Пелин с посещение в двете социални институции за работа с деца с увреждания – Център за социална рехабилитация и интеграция „Свети Йоан Рилски“ (+359888 884 787) и Център за социална рехабилитация интеграция „Таланти и иновации“, които са лицензирани за доставчик на соиални услуги според нормативните изисквания на действащото законодателство.

Програмата на обучителния семинар започва на 25 април с молебен от 11:00 часа в храм „Успение Богородично“, село Горна Малина. След това програмата на работната среща и обучителен семинар с участието на експерти и представители на Българската православна църква продължава в гр. Елин Пелин с посещение на социални центрове и на Кремиковския манастир. В програмата се предвижда предоставяне на информация от страна на експерти от различни агенции и дирекции на МТСП и дискусия за новите условия, възможности и нормативни изисквания за организациите и юридическите лица, предоставящи социални услуги и осъществяващи църковно-социални дейности.

В програмата като лектори участват и ръководителите на Магистърската програма „Църковно социално дело“ в Богословския факултет на Софийския университет, която е създадена през 2013 година във връзка със Споразумението за сътрудничество в социалната сфера между Българската православна църква и МТСП.

Целта на работните семинари е да се представят новите възможности за църковни социални дейности и участниците да се запознаят с добрите практики и действащи църковни центрове, свързани с Кремиковския манастир и сътрудничеството на Софийската света митрополия с други държавни институции и общински власти.

Магистърската програма „Църковно социално дело“ е между-факултетска и интердисциплинарна по своя характер. Тя е създадена като  съвместна инициатива на Богословския факултет и Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и предлага обучение и квалификация за студенти в областта на християнската диакония, църковното социално служение и социалните дейности. Съчетава традиции и иновации в областта на църковното социално дело. Учебното съдържание, насоченост и квалификационна характеристика на магистърската програма отразяват актуалните тенденции на активизиране на християнската социална, милосърдна и благотворителна дейност в България и свързаното с тях засилване на участието на християните и Българската православна църква и нуждата от специализирано обучение и квалификация в областта на църковните социални дейностти. Обучението има академичен и практически характер и запознава студентите с богословските основи на вярата, християнските добродетели и традициите на църковното милосърдно служение и социални практики в България и други православни църкви, християнски организации и неправителствени сдружения и фондации в страната и другите европейски страни. Програмата е създадена във връзка с подписаното през 2011 година Споразумение между Българската православна църква и Министерството на труда и социалната политика за сътрудничество в социалната област. Тя е отговор на необходимостта от подготовка на специалисти със съответните познания и квалификация за професионална работа и реализация в тази област.

За разработване на учебното съдържание и насоки на обучение на студентите през 2013 година е проведен проект за сравнително изслудване на християнските социални дейности по европейската оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съвремстно с Фондацията за регионално развитие в гр. Видим и множество енорийски свещеници, монаси и социални работници. В рамките на изследователската работа по този проект – „Развитие чрез социално включване” (Проект BG 051P0001-7.0.07-0099-C0001) финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха проучени и описани множество добри практики за църковна социална работа и организиране на християнски благотворителни инициативи, които принадлежат на Православни енорийски и епархийски центрове в България, Гърция, Румъния и Руската федерация и на някои християнски организации и Евангелски църковни общини в Германия и Холандия.

Резултатите от проучването са публикувани на български, английски и румански език в книгата Социално-милосърдната дейност на Църквата. Стратегически насоки. София, 2014, в раздела  Обзор и анализ на добри практики за църковна социална дейност (с. 83-91).

Програмата предлага на студентите обучение и квалификация в  професионалното направление Религия и теология, комбиниращо базова и надграждаща подготовка от областта на специалностите Теология и Социални дейности, което е фокусирано върху християнската традиция на църковно  социално-милосърдно служение. В магистърската програма са включени и практикуми. Тези практически занимания и задължителни часове по учебен план дават допълнителна възможност на студентите да се запознаят директно и на място с процеса на подготовка, организация и реализация на църковната социална дейност на терен в различни енорийски центрове, манастири и специализирани социални институции.

В рамките на тези 50 часа практически занятия по учебен план преди дипломирането и защитата на магистърските тези на студентите през последните години организираме съвместни дейности с много енории, манастири, неправителствени организации и партньорски сдружения и фондации, които работят в областта на християнското милосърдие и социалната църковна дейност. Изучаваме практическия опит на Християнската организация на Католическата църква „Каритас“ и други подобни европейски фондации и сдружения, на Румънската православна организация „ Асоциация Василиада“ и възможностите за адаптиране и прилагане на утвърдени практики и модели за църковно социално служения в условията на българското общество. През последните години в условията след пандемията от Ковид-19 си сътрудничим с Обществения съвет за превенция на депресиите и суицидното поведение в усилията за изграждане на модел за духовна и психосоциална грижа за хора с душевни разстройства (Проект на Сдружение „Спок“). По този проект предстои изграждане на модел за сътрудничество между психолози, социални работници, лекари и свещеници по подобие на Нюрнбергския модел в Германия. За повече информация за проекта (www.eaad-best.eu).

Църковни социални дейности и съвместни проекти с партньорски организации

Студентите участват в организиране и провеждане на православните летни лагери за деца в Кремиковския манастир и други образователни инициативи с ученици от групите по Религия в различни градове на страната. Придържаме се към Правилника за провеждане на православни летни лагери на Светия Синод на Българската православна църква.

В магистърската програма се обучават студенти, които имат опит в църковно-социалната дейност на Центъра за духовно обгрижване на наркозависими във Варненска епархия и разработват свои проекти като полагат усилия да се изградят нови подобни центрове, които да бъдат лицензирани за доставчик на социални услуги.

С Русенска епархия и Фондация „Толерантност“ развиваме обучителни дейности за студенти и учители по религия и литература, социални работници и психолози за работа с деца в риск, ученици и младежи по програми за превенция на противообществени прояви и зависимости. Това са три обучителни курса с практически семинари за нравствено възпитание и обучение, работа с възрастни, самотни и болни хора, пациенти от онкологични здравни центрове и болнични заведения. Курсовете са апробирани и се провеждат в редица общини в Русе, Варна и София и предстои разработване на обучителен курс за работа с възрастни хора от социални институции и старчески домове.

Подкрепяме изграждане на енорийски неделни училища с православно вероучение за деца, младежи и възрастни, курсове за възрастни по Въведение в православното богословие с орбазователни екскурзии до български манастири и изграждане на енорийски центрове за обучение и творчески дейности за деца (Енорийски център към храм „Света София“, Духовен център към Параклис „Св. Иван Рилски“, с. Самораново, неделно училище към храм „Успение Богородично“, летни школи и доброволчески дейности към Манастир „Св. Панталеймон“ във Велики Преслав (Патлейна) и други екологични и младежки проекти с други православни енории и манастири).

Провеждаме благотворителни акции и кампании за подкрепа на бездомни и лица в нужда в центровете за временно настаняване, украински бежанци и техните семейства, хора с увреждания и младежи в риск, както и младежи на улицата.

Студентите участват в обучението за доброволци за работа с лишени от свобода съвместно със Сдружението за духовна подкрепа на лишените от свобода, и в катехизични курсове за обучение по християнски добродетели и изучаване на Евангелието – Курсът „Пътят на затворника“ по Евангелието от Марк. Студентите от МП „Църковно социално дело“ (ЦСД) подържат свое печатно и електронно издание „Богословски вестник“ за разработване на авторски проекти, статии, репортажи и коментари по актуални въпроси на християнското милосърдие и църковните социални дейности.

Разработваме катехизични курсове за възрастни по адаптирана програма „Азбука на вярата“ съвместно със сдружение „Св. Георги“ и социални проекти за семейства на деца с увреждания към християнски център „Света Троица“ в гр. София.

Предстоящи проекти и дейности със студентите от МП ЦСД

Планираме нови обучения за възрасти хора, потребители на домове за възрастни, целящи преодоляване на самотата – поредица от групови семинари и индивидуални консултации (Фондация „Толерантност“).

Сътрудничество с Фондация „Митрополит Методий Кусев“ за популяризиране на цорковния социален модел на Старозагорския митрополит Метой Курсев и неговото актуализиране и приложение в съвременните условия в страната.Проекти за работа с деца в областта на духовното възпитание и спорта чрез проучване на опита на католически организации от Италия и създаване на църковни проекти в България. Изследване на модела на Католическата организация „Каритас“ и нейните български проекти за работа с деца и младежи, възрастни и самотни хора.

Предстои сътрудничество с Параклиса в Александровска болници за участие в доброволческите инициативи за посещение на болни и възрастни хора по домовете, патронажна грижа и обучение на доброволци.

Сътрудничество с обществените медии по съвместни програми и поредица предавания за популяризиране на социалните дейности на Църквата – БНР, Предаване „Благовестие“ на Програма „Христо Ботев, Предаване „Кутия на доброто“ на Програма „Хоризонт“, младежки подкаст „Духовни полета“ на Телевизия „Епархийски глас“ на Софийска света митрополия и авторска рубрика „Траектории на Духа“ в предаването „Нощен Хоризонт“ на БНР.                                                                            

Posted in Мисия

Вижте още: