Меню Затваряне

От Вавилонската кула до Homo сyberneticus

На книжния пазар за християнска литература излезе книга на д-р Свилен Спасов “От Вавилонската кула до Homo сyberneticus”. 

Д-р Свилен Д. Спасов е биолог и православен богослов, доктор по богословие, изследовател на проблемите на биоетиката от православна перспектива. Възпитаник е на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, където през 2019 г. защитава дисертационен труд на тема „Генното инженерство – социо-културни и антропологично-етически аспекти“.

Препоръката на книгата от доц. д-р Свилен Тутеков ще даде информация на читателите за съдържанието и темите, които авторът представя:

“През последните десетилетия напредъкът в биомедицинските технологии не само постави сериозни морални въпроси за достойнството и ценността на живота, но и като че ли създаде нещо „ново” в човешкото битие. Употребата на граничните биомедицински процедури се превърна в рутинен жест, който доведе до „пробиви” в границите на човешката природа и направи от свещената тайна на живота „подробност” в процеса на технологичната манипулация. По пътя на бурното развитие на генетиката и биомедицинските технологии обаче ясно личат следите от тяхната идеологизация, която превърна технологията в инструмент за конструирането на нови човешки идентичности, на нови биомеханични реалности.

Зад усилието да се разчете и промени генетичният код на човека обаче често прозират не хуманни мотиви, а един нов утопистки стремеж, който има за цел да продължи процеса на еволюцията със средствата на технологиите, да „разшири” човешката природа да достигне нещо „отвъд” човека. Постиженията в областта на генетиката и биомедицинските технологии подхраниха безграничното желание за контрол върху самия логос на човешкото битие, а неолибералната догматика дори провъзгласи трансхуманисткия проект за „висше благо” на нашата технократична цивилизация. И когато тази цивилизация е постхристиянска, тревогата наистина е основателна, защото липсва християнската йерархия от онтологични ценности, която отрежда достойното място на човека като образ Божий и на живота като свещен дар.

Тази тревога е основният изследователски мотив в книгата на д–р Свилен Спасов, в която той предлага на читателя редактирана версия на своята успешно защитена докторска теза. Във фокуса на неговото изследване са генноинженерните технологии, промислени в един максимално широк социокултурен контекст, а главната му цел е критичното осмисляне на тази важна тема в ключа на православната биоетика. В книгата си д-р Свилен Спасов разглежда генноинженерните технологии като възможност за промяна на човешката идентичност на различните равнища на биологичното съществуване, както и рисовете, които тези технологии създават. От друга страна той разчита в полето на генното инженерство следите от процеса на идеологическа употреба на технологиите, както и стимулирането на тяхното развитие от „духа” на неолиберализма. Нещо повече, според него тъкмо тази идеологизация превръща генноинженерните технологии в инструмент за възраждането на евгенични теории и в храна за утопиите на трансхуманизма.

За д-р Свилен Спасов обаче въпросите за генноинженерните технологии и за тяхната идеологическа употреба не са само морална дилема, а са екзистенциално предизвикателство пред човешкото съществуване, пред самата тайна на човешкото битие. Затова и неговият критичен богословски прочит на генното инженерство се движи изцяло в траекторията на утвърдените в православната антропология критерии за ценността и достойнството на живота, за смисъла на човешкото съществуване. Впрочем, днес ние имаме огромна нужда от такава богословска критика на ценностите, на културата, на обществения живот и т.н., и може да се надяваме, че книгата на д-р Свилен Спасов ще бъде стъпка в тази посока”.

08.03.2020 г.                                                                                             Доц. д-р Свилен Тутеков

Неделя православна

Книгата можете да намерите в книжарницата на издателство Омофор при “Къща за птици” или на на тел. 0898 746 287 (Ренета Трифонова).

Posted in Биоетика, Етика, Култура, Нови книги

Вижте още: