Меню Затваряне

Научното богословско творчество и академично дело на проф. д-р Иван Панчовски

Доц. д-р Костадин Нушев

Доц. д-р Костадин Нушев

През 2023 година се навършват 100 години от създаването на Богословския факултет и 110 години от рождението на нашия изтъкнат богослов и дългогодишен преподавател във висшата ни богословска школа проф. д-р Иван Панчовски (1913-1987). Той е един от водещите християнски мислители и български православни богослови през ХХ век, който има сериозен научен принос в областта на Православното нравствено богословие, етическите и религиозно-философски изследвания, християнската социология и психологията на религията.

 Проф. д-р Иван Панчовски работи главно в областта на Християнската етика, но също така и в много други области на църковната наука като психология на религията, религиозна педагогика, апологетика, агиология, история на религията и други сфери на систематическото богосолвие.

  1. Кратки биографични данни и първи научни трудове

Иван Панчовски е роден през 1913 година в пазарджишкото село Мечка, което днес се нарича Оборище, в благочестиво християнско семейство. Завършва Пловдивската духовна семинария през 1932 година и след това Богословския факултет в София (1936) като продължава своето богословско образование в Германия, където получава докторат по философия от Университета в град Йена (1940). През тези години той започва да публикува своите първи богословски статии на различни актуални теми в църковното списание „Духовна култура“ и пловдивското списание „Братско слово“. След завръщането си в България д-р Иван Панчовски е учител в Софийската мъжка гимназия и автор на книги по християнска религиозна философия. През 40-те години се занимава с въпросите на християнската нравственост и психология на религията като разработва и публикува своя първи изключителен и актуален до днес труд „Психология на религията“ (1943).

Научният труд на д-р Иван Панчовски “Психология на религията” (1943), който той публикува като хабилитационен труд и посвещава на патриарх Кирил със синовно чувство на благодарност и признание. Чрез този научен труд в България се поставя началото на сериозните богословски и научно-емпирични изследвания в областта на религиозната психология и анализа на религиозното преживяване. С Окръжно писмо (N 763 от 1.02.1943 г.) Светият Синод изпраща до всички епархийски и енорийски центрове на Българската православна църква известие за свое решение от 29.01.1943 г. с което се дава одобрение и препоръка книгата на д-р Иван Панчовски “Психология на религията”, написана в християнско апологетическо осветление, да бъде включена в църковните библиотеки и културно-просветната дейност на църковните братства. В своето решение от началото на 1943 година архиереите от Светия Синод препоръчват на митрополитските, енорийски и манастирски библиотеки да се снабдят с тази книга, която е полезна не само за богослови, но също така и за свещеници, учители, вярващи и образовани хора, които търсят истинско познание за Бога и се интересуват от научните данни за религиозния живот, а по-специално за характера и силата на религиозно-психологическите преживявания. (“Църковен вестник”, брой 7, 12.02. 1943, с.с.57-58).

Десетилетия наред през втората половина на ХХ век, и до ден днешен, това изследване остава най-сериозното, цялостно и задълбочено богословско и систематично представяне на религиозната психология от християнско и научно гледище, което продължава да е актуално в своята методологична пълнота и обоснованост. Този богословски труд стои в основана на обучението, преподаването и на новите изследвания на поколения български богослови, философи, психолози и изледователи на религията и религиозните преживявания в техните усилия и опити за проникване в дълбочина и осмисляне на спецификата и характера на религиозните феномени в сферата на духовния и психичния живот и структурата на съзнанието и самосъзнанието на човека като разумна и свободна съзнателна личност.

През следващите години д-р Иван Панчовски е асистент по Нравствено богословие и доцент в Богословския факултет на Софийския университет до неговото закриване и премахване от структурата на университета през 1949 година.

През този първи период от своята църковна и академична дейност проф. д-р Иван Панчовски е бил също така епархийски проповедник на Пловдивска митрополия, редактор на списание „Братско слово“ – орган на Съюза на православните християнски братства в България, член на богословски комисии на Светия Синод и участник в редица международни и междуцърковни конференции, конгреси, семинари и изследователски проекти.

2. Научно творчество и академична дейност

В своята преподавателска и научно-изследователска работа в областта на систематическото богословие проф. д-р Иван Панчовски разработва множество учебници за Духовната семинария и Богословския факултет, пише книги, монографии, студии и статии, които са отпечатани в наши и чужди научни списания и води лекции по Нравствено богословие и Етически системи в продължение  на над три десетилетия. В своите научни трудове той разработва много въпроси от областта на Християнската етика и философските учения на морала в историческа и систематична перспектива.

В Духовната академия той води специален семинар по Систематическо богословие, сътрудничи на църковните периодични издания и следи развитието на богословската наука в другите поместни православни църкви, в източноевропейските страни и отвъд “желязната завеса“. В много свои упебници, публикации и рецензии от 60-те и 70-те години той откликва на актуалните въпроси на времето и следи развитието на църковния и международен академичен живот, главно с оглед на проблемите на миротворството, социалната етика, екологичните въпроси, християнската духовността, науката и религията.  

3. По-важни научни трудове на проф. д-р Иван Панчовски

Научно-богословското творчество на проф. д-р Иван Панчовски е обширно по своя обем и богато на религиозно-философски, духовни, нравствени, етични, културно-исторически, педагогически и социологични идеи. Неговите трудове могат да се групират и систематизират както хронологично, така и тематично в няколко основни насоки.

3.1. Християнска педагогика, философия и апологетика

В началото на своята научна работа Иван Панчовски се занимава с проблемите на християнската духовна и нравствена просвета на младите хора в България през 20-те и 30-те години на ХХ век. Той разработва своята докторска дисертация, защитена в Германия, която е посветена именно на този кръг от църковно-просветни и религиозно-педагогически въпроси и на дейността на Православните християнски братства в България през периода между двете световни войни.

След това той пише серия от книги и статии, посветени на въпросите на психологията на религията, философия на религията, християнска етика и апологетика, които представляват първи цикъл от научни трудове в неговото разностранно и богата научно творчество. Първата група научни трудове са религиозно-философски и религиозно-психологически по своя характер и насоченост. Те обхващат съдържанието на първите книги на д-р Иван Панчовски, публикувани през 40-те години на ХХ век след завръщането му от Германия и разкриват научната му дейност от първия етап на неговата преподавателска работа в Богословския факултет до 1950 година. През този първи период по-важните негови книги са:

  1. Пътят на модерния човек към Бога. С., 1943.  
  2. Психология на религията. С., 1943. Фундаментален  и единствен по рода си труд в българската богословска наука и до днес.
  3. Модерният човек пред живота, смъртта и безсмъртието.С., 1944;
  4. Естествена наука и религия. С., 1944;
  5. Религията на естествениците.С., 1945.

През 1944 година д-р Иван Панчовски става преподавател в Богословския факултет и тогава разработва и публикува серия от научни изследвания – главно студии и статии, за отношението между религия и етика, съдържащи задълбочени богословски и религиозно-философски анализи и и богословска критика на определени постановки от областта на философската антропология, метафизическата философия и ценностната етика на германскиите философи Макс Шелер и Николай Хартман.

През 1949 г. при закриване на Богословския факултет и отделянето му от Софийския университет Иван Панчовски е интерниран извън София заедно със своето семейство и споделя съдбата на някои други професори и преподаватели по богословие, завършили в Германия. През този период някои от книгите му са конфискувани като буржоазни религиозни изследвания и той е подложен на известен натиск от страна на новата комунистическа власт заради наличието в тях на определена критика срещу идеологията на комунизма. Става дума за един параграф в една от първите му книги, озаглавен „идеологическите заблуди на комунизма“, заради който е третиран като „буржоазен мислител“ и антикомунистически автор.

3.2. Научни трудове по Православна християнска етика

През 1950 година е допуснат да преподава в Духовната академия като доцент, а след това става и професор като води в продължение на следващите три десетилетия дисциплините Нравствено богословие и История и анализ на етическите системи. Въпреки трудностите от идеологически характер, които се създават през този период пред богословсловската наука, той продължава активно своите научни трудове и публикува през 50-те години някои от най-важните изследвания от своето научно и богословско творчество. Това са поредицата студии върху проблематиката на антиномичност между религия и етика, публикувани в средата на 50-те години в Годишника на Духовната академия и първите сериозни учебници по Православна християнска етика и Нравствено богословие. През 1955 година по решение на Светия Синод заедно със Сливенския митрополит Никодим проф. Иван Панчовски подготвя и публикува нов учебник по Православна християнска етика за Софийската духовна семинария. Този научен труд със заглавие „Православна християнска етика“ С., СИ, 1955 съдържа богато и систематично разработено съдържание на православната християнска нравственост и широко разгърната система на християнската етика като наука в нейните три основни дяла. Учебникът по Православна християнска етика, подготвен и съставен от проф. Иван Панчовски, заедно със Сливенския митропилит Никодим и свещеник Цвятко поп Христов, е предназначен за подготовка на учениците от Духовната семинария и българските свещеници. Той служи като основа за обучението по християнска етика в духовните школи на Българската православна църква през трудните десетилетия на комунистическия период от втората половина на ХХ век и дори до днешно време. Учебникът е съизмерим по своето съдържание и значение с някои сходни учебни пособия на други поместни православни църкви, като например този на св. Нектарий  Егински, продготвен от него в началото на ХХ век за  Гръцката православна църква.

През 1957 година проф. Иван Панчовски публикува своята книга „Животът и щастието в християнско осветление“ (С., 1957). Това съчинение е едно от основните християнски и богословско-етически изследвания, посветени на въпросите на смисъла на живота, щастието, радостите и скърбите в живота, проблема за самоубийството и други етически въпроси на богословската и философска етика. Тук се разглеждат проблемите на етиката на песимизма, християнското отношение към радостите и скърбите в живота и този свят, проблема за смисъла на страданието и много други религиозно-философски, психологически и нравствени въпроси на класическата философска етическа мисъл и християнската етика. Към този научен труд има едно важно приложение, посветено на личността, духовния подвиг и творческото влияние на св. Йоан Рилски в историята и културата на българския народ, което е насочено към опровергаване на известната теза за „духа на нихилизма“ в историята на българите, свързана с богомилството и отшелничеството на св. Иван Рилски Чудотворец.

През 1958 година излиза фундаменталният труд на проф. Иван Панчовски „Въведение в Нравственото богословие“, който представлява  задълбочено и цялостно богословско-систематично изследване за същността на религията и същността на нравствеността от гледна точка на Православното богословие, християнската философия на религията и християнската етика. Този труд е продължение и награждане на досегешните му трудове и заедно с „Психология на религията“ представлява кардинално съчинение на българската богословска наука в областта на философията на религията, философията на морала и феноменологичния анали на религиозните преживявания. В него се разглеждат въпросите за връзката и взаимоотношението между религия и нравственост, етическата оценка и характер на религията, нравствените основи на религиозното преживяване, религиозните основи на нравствеността и етизирането на религията. Също така в този труд е представен задълбочен богословски анализ на въпросите за автономната нравственост, историята на етиката през древността, през класическата гръко-римска епоха и модерното време. Религията е разгледана от систематична и историческа гледна точка, а също така от феноменологична и философско-херменевтична като в центъра на изследването са поставени въпросите за святото като категория и усета за свещеното като религиозно преживяване и  конституиращи елементи на религиозното съзнание и религиозността.

В този фундаментален труд проф. Иван Панчовски коментира и дава научно-критична оценка от християнска гледна точка на много от идеите на водещи авторитети и изследователи на религията като Рудолф Ото, Уилям Джеймс, Макс Мюлер, Фридрих Шлайермахер, Анри Бергсон, Имануил Кант, Макс Шелер, Николай Хартман, Карл Ясперс, Йоханес Ремке и християнските руски мислители Владимир Соловьов, Ф. Достоевски, Семьон Франк, Николай Бердяев, Борис Вишиславцев и други съвременни богослови (Карл Барт и Емил Брунер), религиозни философи, историци и философи на религията. В края на 50-те години е публикувано монографичното изследване на проф. Иван Панчовски „Личността на Иисус Христос“ (1959), което е издадено след това и на сърбо-хърватски език заедно с други две негови книги. Това съчинение има важно значение в областта на християнската апологетика, православна христология, християнска етика и систематическо богословие.

През следващото десетилетие на 60-те години проф. Панчовски разработва и публикува също така много от своите основни трудове, които са значими по своя характер и определящи за богословието и християнската етика като научни изследвания. По-важните от тях са следните:

1. Методология на Нравственото богословие. С., 1962;

2. Нравствените възгледи на старобългарските писатели . – ГДА, С., 1966;

3. Християнска любов към Бога. – ГДА, 1967.

4. Етика на християнската любов. Ниш, 1965.

5. Християнска любов към ближните. С., 1977.

Чрез тези и много други свои фундаментални научни трудове проф. д-р Иван Панчовски разработва широко разгърната и съвременна по своя характер богословска система на Православната християнска етика, която обхваща много широк спектър от въведителни, исторически, морално-философски, антропологични, христологични, сотириологични, аретологични и социално-етически аспекти на християнската нравственост.

В средата на 70-те години на ХХ век проф. д-р Иван Панчовски разработва поредица от богословски изследвания за християнската святост, които са идейно и тематично свързани в един общ систематичен порядък. Тези изследвания, които той нарича “скици”, са публикувани в списание “Духовна култура” (ДК) от 1972 до 1976 година. Последната по време статия е “Многообразие на светия живот” (ДК, 1976, кн. 7) където авторът дава и своя замисъл за логическата и тематична връзка между отделните публикации от поредицата именно в систематичния ред на тяхната последователност, а не според хронологията на тяхното отпечатване. Замислени в свята пълнота отделните статии са като отделни аспекти на едно завършено идейно и тематично цяло, което обхваща въпросите за единството и многообразието на християнската святост,  представя пътищата на светостта и светия живот според различните дарове на Светия Дух в живота на светците и благодатното лоно на Църквата.

През 1980 година проф. Иван Панчовски е пенсиониран заедно с други преподаватели от Духовната академия, представляващи старото поколение изследователи, заклеймявано идеологически от тогавашните управници като „буржоазни професори“. Независимо от това, че е отстранен от активна преподавателска дейност, той продължава да работи в областта на научните изследвания, да сътрудничи на Светия Синод в междуцърковната дейност и богословския диалог и да публикува много свои богословски трудове.

През този период проф. Иван Панчовски продължава да следи активно развитието на западната богословска наука, да дава отзиви за нови книги, за нови научни и богословски трудове и да кореспондира със свои колеги от Германия и други западноевропейски страни. Участва в множество богословски и междухристиянски диалози по въпросите за спасението, междуцърковното сътрудничество, екологичната криза, миротворното служение и изнася доклади, лекции и научни тези на конференции, симпозиуми и научни форуми. През този период са публикувани също така много важни негови трудове и научни изследвания, сред които може да се посочи студията му за Свети Методий Славянобългарски в Годишника на Духовната академия през 1986 година, а също така и множество статии в църковните периодични издания.

След земната кончина на проф. Иван Панчовски ( на 2.11.1987 год.), и най-вече след възстановяване на Богословския факултет като висша университетска духовна школа, много негови трудове продължават да се преиздават и излизат под редакцията и съставителството на проф. Димитър Киров. През първата половина на 90-те години излязоха няколко крупни негови съчинения, които са незаменими учебни пособия за студентите по богословие и любими четива за по-широк кръг от вярващи християни и любители на богословието и духовното просвещение.

Това са забележителните трудове:

1. Личността на Иисус Христос. С., 1990;

2. Най-прекрасният. Духовният образ на Иисус Христос. С.,1992;

3. Пантеонът на древните славяни и митологията им. С., 1993;

4. Християнската надежда. С., 1994;

5. Философски и богословски концепции на св. Константин-Крил Философ. – Годишншк на Богословския факултет, Т.2, 1995

6. Християнската етика. Т.I. Философия на морала. С., 1996.

През този най-нов период от историята на нашата богословска наука богословските съчинения и научни трудове на проф. Иван Панчовски продължават да излизат както у нас, така и в чужбина на немски език, където се публикуват някои негови доклади от проведени богословски събеседвания между Православната църква и евангелската лутеранска общност в Германия, в които той е участвал.

4. Приноси и значение на научното творчество на проф. Иван Панчовски за развитието на Православната християнска етика

Научното творчество на проф. Иван Панчовски в областта на богословието е богато на дълбоки духовни интуиции, съдържа проникновени религиозно-нравствени идеи и има определящо значение за развитието на Православната християнска етика и на много важни аспекти на философската етика в България. Той е автор на стотици научни изследвания, публикувани на български, сръбски и немски език в редица наши и чужди научно-богословски списания и църковни издания. Във своя дългогодишен творчески път той е бил редактор на списанията “Братско слово” и “Духовна култура” и член на множество български и международни научни и академични дружества, църковни комисии и съвети, сред които е и международната асоциация на изследователите по Християнска етика “Societas Ethica”.

По време на своя дългогодишен научно-изследователски и преподавателски път проф. Иван Панчовски е повлиял сериозно върху развитието на българската богословска наука и е оказал въздействие върху оформянето на поколения български духовници и богослови. Той разработва серия от актуални социално-етични, екологични и био-етични въпроси за семейството и брака, възпитанието на подрастващите, ролята и мястото на жената в Църквата и обществото, околната среда, социално-етическата проблематика на труда, мира, собствеността и социалната справедливост; църковно-обществените отношения;  между-християнските връзки и международни проблеми в условията на динамичното развитие на съвременния свят и политическите проблеми на мира и военната надпревара между Изтока и Запада през Студената война.

Научно-богословските изследвания на проф. Иван Панчовски са творчески, иновативни и актуални и представляват жива и действена връзка между духовната традиция на Православието и светоотеческото предание на Църквата, от една страна, и съвременните религиозно-философски, етически и социални проблеми на модерния човек и днешния свят.

Християнската етика, която Иван Панчовски разработва и разгръща систематично в своите научни трудове, е вкоренана в българската духовно-просветна традиция на Кирило-Методиевото дело и старобългарските писатели, на възрожденската християнска култура на духовното будителство и се основава на заветите на свети Иван Рилски, св. Евтимий Търновски, преп. Паисий Хилендарски,  архим. Неофит Бозвели, св. Софроний Врачански и българските възрожденски духовни будители и просветители. Чрез своето обширно и разностранно творчество проф. д-р Иван Панчовски се превръща в една от крупните фигури на българската богословска наука и християнска философска мисъл и остава и до днес като безспорен авторитет в много области на Православната християнска етика и систематическото богословие.

Научното творчество на проф. д-р Иван Панчовски обхваща над 400 публикации и специализирани богословски трудове в областта на християнската етика, апологетика, психология на религията, етически системи, философия и история на религиите. Това книжовно богатство е издадено на български, немски и сръбски език и обхваща публикации от 30-те години на ХХ век до началото на ХХІ век. Богатото богословско наследство на проф. Иван Панчовски в областта на християнската етика и систематическото богословие все още се проучва и систематизира, а негови монографии и студии продължават да се отпечатват както у нас, така и в чужбина. Научните трудове на проф. Иван Панчовски продължават да бъдат актуални и да се изучават от специалистите по богословие, философия и история на религиите. Неговите съчинения са важни за преподаването и продължаването на академичната традиция в областта на Нравственото богословие, християнската социална етика и психологията на религията.

В навечерието на 100-годишния юбилей от създаването на Богословския факултет на Софийския факултет и 110 годишнината от неговото рождение и днес светлата личност, интелектуалната почтеност и обширната ерудиция на българския богослов и църковен писател проф. д-р Иван Панчовски са авторитетен пример и вдъхновяващ образец и за новите поколения преподаватели и изследователи в областта на богословието и църковната наука. Поклон пред светлата му памет!

Литература

1. Панчовски, Иван. Пътят на модерния човек към Бога. С., 1943.

2. Панчовски, Иван. Психология на религията. С., 1943.

3. Окръжно писмо N 763 от 1.02.1943 г. на Светия Синод с решение от 29.01.1943 г. за книгата „Психология на религията в християнско-апологетическо осветление“ – в: “Църковен вестник”, брой 7, 12.02. 1943, с.с.57-58.

4. Панчовски, Иван. Модерният човек пред живота, смъртта и безсмъртието. С., 1944.

5. Панчовски, Иван. Въведение в Нравственото богословие. С., 1958.

6. Панчовски, Иван. Методология на Нравственото богословие. С., 1962.

7. Панчовски, Иван. Личността на Иисус Христос. С., 1990.

8.Панчовски, Иван. Християнската надежда. С., 1994.

Posted in Богословие, Нравствено богословие, Християнска етика

Вижте още: