Меню Затваряне

Доц. д-р Костадин Нушев

Доц. д-р Костадин Кирилов Нушев е хабилитиран преподавател от 2010 г. по Нравствено богословие в Богословския факултет на СУ „Климент Охридски“, след успешно издържан конкурс за доцент, е назначен към Катедрата по „Систематическо богословие”.

Завършва богословие и културология в Софийския университет през 1996 година, от 1997 година е редовен докторант в Богословския факултет и хоноруван асистент по Нравствено богословие. От 2001 год. е избран за редовен асистент и води упражнения по Християнска етика и други дисциплини от областта на Систематическото богословие.

Старши асистент (2003), главен асистент (2006) и доцент по Нравствено богословие от 2010 година. Доктор по история на философията с дисертационен труд върху Християнската антропология в Руската религиозна философия през XIX  и ХХ век. Автор на монографии и студии по Християнска етика и Православна християнска духовност, на множество статии по въпросите на християнската социология, отношенията между църква и държава, християнството и човешките права, както и относно съвременните проблеми на християнската биоетика.

Доц д-р Костадин Нушев заема длъжността ръководител катедра „Практическо богословие (2018-2021), преподавател в Катедра „Теология“ на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“ (2017-2020) и в други академични и образователни институции. Член на управителния съвет на „Центъра за изследване на катехизичното и религиозното обучение“ към Богословския факултет, на УС на Център за проучване на нови религиозни движения (2005-2011), на секция „Богословски науки“ към Съюза на учените в България (от 2008 г.) и на академичното сдружение „Български форум за междурелигиозен диалог и сътрудничество“. Редактор и член на редколегията на научни и богословски периодични издания – годишното научно издание „Български форум за междурелигиозен диалог“(2019 г.), годишника „Хармония в различията“ (от 2022 г.) и на месечното църковно-богословско списание „Светодавец“(от 2020).

Автор на монографии, студии и статии:

  1. Социалната мисия на Българската православна църква. С., 2007 (съавтор)
  2. Християнското учение за справедливостта. Богословско-етическо изследване. С., 2008.
  3. Антропологията на св. Максим Изповедник и развитието на Православното нравствено богословие. С., 2013.

Учебни помагала:

  1. Християнска любов. – в: Пътят на човека към Бога. С., 2005.
  2. Учебник по Религия: Християнство-Православие за 6 клас. Тема 5: Духовно-нр.155-183.
  3. . Учебник по Религия: Християнство-Православие за 7 клас. Тема 5: Християнски добродетели. Българска православна църква – Българска патриаршия, С., 2020, с. 143-187.
  4. Учебник по Религия: Християнство-Православие за 10 клас. Българска православна църква–Българска патриаршия. Тема 1 и Тема 4, С., 2023.

Основни приноси

Доц. Д-р Костадин Нушев преподава дисциплините Нравствено богословие и Християнска етика в специалностите Теология и Религията в Европа на Богословския факултет, както и избираемите дисциплини Етически системи и Православна християнска духовност.Предлага и разработва нова учебна дисциплина „Основи на християнската биоетика“ в учебния план на бакалавърска и магистърската степен. Преподава дисциплината „Християнство и биоетика“ в Магистърска програма Интегративна биоетика на Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“.

Автор на книги, студии и монографии за Християнските добродетели в учението на св. Йоан Златоуст (2012), православното богословие и аскетическото учение на св. Максим Изповедник(2008), християнската философия на Николай Бердяев (2008) и научното творчество на проф. Иван Панчовски (2018). Автор на статии и доклади в различни научни сборници и периодични издания на Богословския факултет, БАН, Пловдивски университет, ЮЗУ и УниБит, в списания „Богословска мисъл“, „Философия“ и други периодични издания на български, английски, немски и румънски език.

Доц. Д-р Костадин Нушев е ръководител на Магистърската програма „Църковно социално дело“ в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ където преподава и разработва дисциплината „Основи на социалното учение на Православната църква“. Бил е научен ръководител на четирима успешно защитили доктори по Нравствено богословие и на над 40 магистри в областта на Християнската етика, Православната християнска духовност, Социалното учение на Църквата и Християнската биоетика. Ръководител на четири университетски научни проекта в областта на Християнската етика (2010, 2013, 2017 и 2021).

Член на научни журита за придобиване на научни степени в Богословския факултет, Великотърновския университет, Пловдивски университет, УниБит и различни Институти на БАН. Доц. д-р Костадин Нушев е бил гост-лектор по Европейската програма за преподавателска мобилност „Еразъм+“ в Католическия университет в Братислава, Словакия (2012) и в Православния богословски факултет на Университета в Скопие, Северна Македония (2023), както и лектор и участник в международни проекти на Европейската мрежа за иновативно религиозно образование в Европа (ΙRΕΝΕ) в Богословски институти в Талин, Естония и Венеция, Италия.

Автор е на изследването за Религиозното образование в България в сравнителното проучване за Религиозното образование в Европа на Института по религиозна педагогика на Виенския университет (2020). Научен редактор на учебните помагала по Религия за 1-5 клас на община Кюстендил и на методическите ръководства за учители по религия. Богословски редактор на научни сборници и авторски изследвания, книги и енциклопедии по философия на морала и етика.

Доц. д-р Костадин Нушев е автор на уроците по Християнска етика в учебниците по Религия: Християнство–Православие за 6, 7 и 10 клас на Светия Синод на Българската православна църква, одобрени от МОН за преподаване на предмета Религия в българската образователна система.

Член на Централната етична комисия по трансплантация към министерството на здравеопазването (от 2011 год.), експерт към Културно-просветния отдел на Светия Синод на Българската православна църква (2014-2023), член на Комисията по журналистическа етика на Съюза на Българските журналисти (СБЖ) от 2021 година, сценарист на документалната поредица „Домът на вярата“ на БНТ, коментатор на Празничното богослужение от ПКХП „Св .Александър Невски“ по БНТ 1 и на предаването „Неделна Литургия“ по БНТ 2 от 2015 година.

В Християнство бг доц. д-р Костадин Нушев поддържа своя рубрика „Богословие и подвижничество“, подготвя текстове за рубриките „Богословие“ и „Християнска етика“, участва с публицистични текстове и интервюта, а всички авторски текстове могат да бъдат открити на авторския етикет Костадин Нушев.