Меню Затваряне

Молитва по време на епидемията / Prayer during the epidemy

+ Господи Боже наш, Който си богат на милости и който премъдро напътваш живота ни. Чуй молитвата ни, приеми нашето покаяние, сложи край на новата епидемия, така както си сложил край на наказанието на Твоя народ по времето на Цар Давид. Ти, Който си лекар на душите и телата ни, дарувай здраве на страдащите от болестта, като скоро ги изправиш от леглото на страданието им, за да могат да славят Теб, милостивия Спасител. Закриляй незасегнатите от болестта. Благослови, укрепи и закриляй, Господи, чрез Твоята благодат всички онези, които от любов към ближния и в дух на саможертва помагат и лекуват болните в техните домове или в болниците. Отнеми всяка болест и страдание от Твоите люде и ни научи да благодарим за живота и здравето си като за дарове, идващи от Теб. Дарувай ни, Господи, Твоя мир и изпълни сърцата ни с твърда вяра в Твоята закрила, с надежда в Твоята помощ и любов към Теб и към ближния ни. Защото на Тебе, Боже наш, подобава да милваш и спасяваш, и на Теб въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега, всякога и вовеки веков. Амин.

Prayer during the epidemy

+ O Lord, our God, Who art rich in mercy and Who wisely guidest our life, hear our prayer, receive our repentance for our sins, end the new epidemic, just as Thou hast put an end to the chastisement of Thy people in the time of King David. Thou Who art the doctor of our souls and bodies, grant health to those who are suffering from sickness, by making them quickly rise from their bed of pain, so that they may glorify Thee, the merciful Saviour, and protect those who are healthy from any disease. Bless, strengthen and guard, O Lord, by Thy grace, all those who, with love for men and in spirit of self-sacrifice, heal the sick in their homes or in hospitals. Take away all sickness and suffering from Thy people and teach us to appreciate life and health as gifts that come from Thee. Grant us, O Lord, Thy peace and fill our hearts with steadfast faith in Thy protection, hope in Thy help and love for Thee and for our neighbour. For it is up to Thee to give mercy and to save us, O our God, and we give glory to Thee, Father, Son and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen.

Превод: Вера Давидова

Posted in Беседи, Молитви

Подобни: